Ekwiwalent za urlop to nie świadczenie urlopowe

Autor: Bogdan Majkowski
Data: 12-07-2016 r.

Ekwiwalent za urlop jest swoistą rekompensatą pieniężną dla pracownika, który w trakcie trwającego stosunku pracy nie mógł wykorzystać w pełni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Natomiast rolą świadczenia urlopowego jest dofinansowanie wypoczynku pracowników. Oba świadczenia wypłacane są ze środków pracodawcy i to na nim spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia ich wysokości oraz wypłaty

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz świadczenie urlopowe są różnymi świadczeniami, pełnią różną rolę oraz obliczane są w odmienny sposób.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a świadczenie urlopowe – różnice i podobieństwa

Ekwiwalent za urlop

Świadczenie urlopowe

Wypłacający

Każdy pracodawca

Pracodawcy nie należący do sfery budżetowej, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniali mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie utworzyli ZFŚS

Uprawnieni

Pracownicy którzy nie wykorzystali w pełni lub w części przysługującego im urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy wypłacającego świadczenia urlopowe, korzystający w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

Sposób liczenia

Suma miesięcznych wynagrodzeń uwzględnianych w podstawie ekwiwalentu dzielona jest przez współczynnik urlopowy obowiązujący w danym roku kalendarzowym. Następnie uzyskany w ten sposób ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielony jest przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Końcowym działaniem jest pomnożenie otrzymanej kwoty ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Wysokość świadczenia urlopowego ustala pracodawca, przy czym maksymalne jego kwoty nie mogą przekroczyć aktualnego odpisu podstawowego na ZFŚS – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika

Zatrudnienie na niepełnym etacie

Obowiązują te same zasady, przy czym wartość współczynnika urlopowego obniżana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiego pracownika

Wysokość świadczenia urlopowego dla takiego pracownika – poza pracownikami młodocianymi – ustalana jest proporcjonalnie do obowiązującego go wymiaru czasu pracy

Termin wypłaty

Ostatni dzień pobytu w pracy przed ustaniem stosunku pracy

Ostatni dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, z tytułu którego świadczenie przysługuje

Finansowanie

Ze środków pracodawcy

Ze środków pracodawcy

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39203 )
Array ( [docId] => 39203 )