Odzyskanie świadczenia urlopowego od pracownika lub jego spadkobierców

Data: 15-12-2013 r.

Pracownik może nie wykorzystać urlopu pomimo pozostawania w zatrudnieniu. Ten przypadek rodzi najmniejsze komplikacje, ponieważ najczęściej występuje w związku z przesunięciem wykorzystania urlopu na okres późniejszy. W takiej sytuacji świadczenie, które zostało wypłacone wcześniej w wyniku skorzystania przez pracownika z 14-dniowego wypoczynku, nawet w okresie późniejszym uzyskuje podstawę prawną do wypłaty, zatem pracodawca nie ma możliwości żądania jego zwrotu.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia wskutek śmierci pracownika możliwość późniejszego zaistnienia podstawy dla już dokonanej wypłaty się nie pojawi. Jeśli wskutek takich okoliczności pracownik nie wykorzystuje planowanego urlopu wypoczynkowego, odpada istniejąca w dniu wypłaty podstawa świadczenia. Otrzymując świadczenie urlopowe, które stało się w całości nienależne, pracownik staje się bezpodstawnie wzbogacony. Dotyczyło to będzie przykładowo sytuacji, gdy w wyniku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracownika pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy w trybie natychmiastowym.

Zwolnienie dyscyplinarne przed planowanym urlopem

Pracownik nie ma obowiązku samodzielnego zwrotu nadpłaconej kwoty. Od decyzji pracodawcy zależy, czy będzie domagał się jej zwrotu. Jeśli pracodawca ma zamiar odzyskać nadpłacone pieniądze, powinien jak najszybciej wezwać pracownika do ich zwrotu, aby nie mógł on powołać się na zarzut zużycia otrzymanej kwoty.

Przykład: Od 4 listopada 2013 r. pracownik miał korzystać z 16-dniowego nieprzerwanego urlopu, w związku z którym na jego rachunek bankowy 31 października 2013 r. wpłynęło świadczenie urlopowe. Dnia 5 listopada 2013 r. pracodawca dowiedział się o kradzieży dokonanej przez pracownika i zwolnił go dyscyplinarnie z pracy. Pracownik nie wykorzystał urlopu, zatem świadczenie urlopowe stało się nienależne.

 

Świadczenie nienależne z uwagi na śmierć pracownika

Jeszcze trudniejsza sytuacja powstaje wtedy, gdy świadczenie staje się nienależne z uwagi na śmierć pracownika, po wypłaceniu świadczenia urlopowego, a przed wykorzystaniem zaplanowanego wypoczynku. Wiąże się to ze skomplikowanymi zasadami dziedziczenia praw zobowiązań ze stosunku pracy. Podobnie jak przy wcześniej omówionym przypadku pracodawca sam decyduje, czy chce dochodzić nadpłaconej kwoty, a jeśli tak, to musi ustalić od kogo.

W przypadku praw i obowiązków dotyczących pracownika, który zmarł, ogólne reguły wynikające z Kodeksu cywilnego doznają istotnej korekty z uwagi na art. 631 Kodeksu pracy. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą bowiem po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Pomimo takiej regulacji nie ulega wątpliwości, że do spadku wchodzą także obowiązki zmarłego, co wynika z art. 922 § 1 kc w związku z art. 300 kp, z wyjątkiem tych obowiązków, które są ściśle związane z osobą zmarłego pracownika (por. art. 922 § 2 kc).


Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33750 )
Array ( [docId] => 33750 )