Wszystkie artykuły

  Sprzedaż i handel 14.08.2020
  Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż paliw?
  Proszę o informację jak rozpocząć handel paliwami, na jakich zasadach mogę prowadzić sprzedaż paliw?Prowadzenie sprzedaży paliw powinno odbywać się zgodnie z warunkami wynikającymi z przyznanej koncesji. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może przyznać koncesję na obrót paliwami takiemu przedsiębiorcy, który posiada tytułu prawny do bazy lub stacji paliw spełniającej określone ...

  Finanse w firmie 13.07.2016
  Detaliści zapłacą nowy podatek
  Nowa danina - podatek od sprzedaży detalicznej - z tym musi się liczyć branża handlowa. Stosowny dokument 14 czerwca 2016 r. przyjęła Rada Ministrów. Sprawdźmy, ile podatku zapłacą sprzedawcy detaliczni po zmianach.Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących ...

  Sprzedaż i handel 24.09.2015
  Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2015 r.
  W sierpniu 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,3% w porównaniu z sierpniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 4,8%. W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,4%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,7% wyższa ...

  Sprzedaż i handel 20.07.2015
  Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2015 r.
  Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2015 r. była o 7,6% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Wynik był wyższy od oczekiwań Ministerstwa Gospodarki. W porównaniu z czerwcem 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 25,1%), ...

  Sprzedaż i handel 07.07.2015
  Zmienią się zasady oznaczania wyrobów budowlanych
  Dnia 25 czerwca 2015 r. Sejm ustalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa wdraża unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305 z 9 marca 2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Chodzi o wyroby ...

  Sprzedaż i handel 13.01.2015
  Nieterminowe opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży to jeden z warunków prowadzenia działalności w tym zakresie.Korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wiąże się bowiem z obowiązkiem uiszczania stosownych opłat. Ich niedotrzymanie skutkuje bowiem wygaśnięciem zezwolenia.Terminy wnoszenia opłatOpłatę ...

  Sprzedaż i handel 13.01.2015
  Kontrola warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży musi spełnić dodatkowo wymagania określone w przepisach i przestrzegać zasad sprzedaży napojów alkoholowych. W razie niezastosowania się do tychże wymogów przedsiębiorca powinien liczyć się z sankcjami.Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż ...

  Sprzedaż i handel 13.01.2015
  Zakazy i ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych
  Przedsiębiorca powinien tak zorganizować swoją działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, aby przestrzegane były zasady i warunki sprzedaży określone ustawą. Innymi słowy, ponosi on ryzyko związane z prowadzeniem działalności zgodnie z wymogami ustawowymi. Dlatego niezwykle istotna jest znajomość reguł dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Ustawa ...

  Sprzedaż i handel 24.09.2014
  Nie w każdym miejscu można sprzedawać alkohol
  Przedsiębiorca może wybrać sposób sprzedaży napojów alkoholowych (np. sklep, lokal gastronomiczny, incydentalnie w czasie organizowanych imprez, stale w formie cateringu). Jeśli będzie prowadził działalność polegającą na organizacji i obsłudze przyjęć, wówczas nie musi posiadać stałego punktu sprzedaży. W pozostałych przypadkach warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych jest ...

  Sprzedaż i handel 24.09.2014
  Okres ważności zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są tylko na czas oznaczony. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – na okres nie krótszy niż 2 lata.Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 ...