W drodze rozporządzenia nie określa się już wykazu stanowisk pracy

Autor: Tomasz Król
Data: 05-01-2016 r.

Od 30 listopada 2015 r. minister kultury nie określa wykazu stanowisk pracy w instytucjach kultury. Aktami prawnymi, które regulują tę kwestię, stały się: uodk, układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania.

W przypadku gdy w instytucji kultury nie jest zawarty układ zbiorowy pracy, warunki wynagradzania za pracę oraz stanowiska pracy w tej instytucji określa dyrektor w regulaminie wynagradzania. Zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą określone w ustawie obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania. Przed nowelizacją płace regulowane były dwoma rozporządzeniami: odrębnym dla instytucji o charakterze artystycznym i odrębnym dla instytucji upowszechniania. W instytucjach upowszechniania rozporządzenie określało minimalną i maksymalną stawkę wynagrodzenia dla każdego stanowiska, ale w instytucjach artystycznych nigdy takie stawki nie były określone. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że nie jest porównywalne wynagrodzenie (w tym zasadnicze) np. dyrektora świetlicy z dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie. Warto zwrócić na poniższy fragment uzasadnienia:

„Trzeba także zauważyć, że różnicowanie stawek jest merytorycznie nieuzasadnione. W przypadku instytucji kultury nie mamy do czynienia z drogą awansu zawodowego (jak np. korpus służby cywilnej), gdzie awans łączy się z podwyżką, ani z wymaganiami kwalifikacyjnymi (nowelizacją ustawy uchylony został przepis uprawniający do określania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wymagań kwalifikacyjnych w instytucjach kultury), a więc tych podstawowych i jedynych kryteriów, które uzasadniałyby po pierwsze wprowadzenie zróżnicowanych stawek, a po drugie były wyznacznikiem dla ustalenia ich poziomu. Proponowane rozwiązanie sprzyjać będzie większej elastyczności w wykorzystaniu posiadanych przez pracodawcę środków na wynagrodzenia.”

Tomasz Król, specjalista w zakresie instytucji kultury, konsultant podatkowy, prawnik, trener

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38310 )
Array ( [docId] => 38310 )