Nie można wstecznie zmienić zasad wynagradzania na niekorzyść

Autor: Dominik Wajda
Data: 09-09-2014 r.

Zmiana warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, bez względu na to, czy następuje w drodze wypowiedzenia, czy porozumienia, może wywierać wpływ na treść stosunku pracy tylko na przyszłość od daty, w której wypowiedzenie lub porozumienie zmieniające uzyskało skuteczność - tak orzekł SN w wyroku z 9 stycznia 2013 r.

Zmiana zasad wynagradzania pracownika na jego niekorzyść nie może zostać wprowadzona z datą wsteczną, nawet gdyby osoba ta wyrażała na to zgodę. A zatem porozumienie zmieniające w tej kwestii może zmienić warunki pracy lub płacy jedynie na przyszłość, nie wolno zaś pozbawiać pracownika świadczenia już nabytego.

Przekonała się o tym Barbara K., która 1 października 2010 r. została zawiadomiona przez pracodawcę o zmianie wysokości wynagrodzenia (płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego) spowodowanej wejściem w życie nowego układu zbiorowego.

W dniu 30 września 2011 r. pracownica oraz pracodawca zawarli porozumienie, w którym zapisano m.in., że potwierdza się, iż warunki pracy i płacy pracownika od dnia wejścia w życie 1 października 2010 r. zakładowego układu zbiorowego pracy zostały zastąpione warunkami stanowiącymi zapisy wskazanego układu.

Pracownica w dniu 21 listopada 2010 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Pracodawca wypłacił jej nagrodę, którą wyliczył według nowych zasad płacowych. Różnica pomiędzy nagrodą wyliczoną według starych i nowych zasad wyniosła 3,2 tys. zł na niekorzyść pracownicy. Pracownica zażądała przed sądem wypłaty tej kwoty jako wyrównania „jubileuszówki”.

Sąd Najwyższy stwierdził, że pismo informacyjne pracodawcy z 1 października 2010 r. nie może być traktowane jako wypowiedzenie zmieniające warunki płacowe (w tym warunki wypłaty nagrody jubileuszowej). To oznacza, że w dniu wymagalności prawa do nagrody, tj. 21 listopada 2010 r., spółka powinna była wypłacić Barbarze K. nagrodę wyliczoną według dotychczasowych, korzystniejszych dla niej zasad. Zakładając, że powódka zgodziła się na pogorszenie warunków wynagradzania, zawierając z pracodawcą porozumienie zmieniające w dniu 30 września 2011 r., to jej zgoda mogła wywierać skutek tylko na przyszłość, a nie wstecznie. Z tej przyczyny porozumienie zmieniające nie mogło skutkować zaakceptowaniem przez pracownicę niekorzystnego dla niej sposobu obliczenia nagrody jubileuszowej uzyskanej 21 listopada 2010 r.

Dominik Wajda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35672 )
Array ( [docId] => 35672 )