Umowa na czas określony dłuższy niż 3 lata może być ryzykowna

Data: 07-02-2014 r.

Inspekcja pracy zapowiada w programie działania na 2014 rok, że będzie szczególnie przyglądać się prawidłowości zawierania i rozwiązywania umów terminowych. Na przykład sprawdzi, czy zawarcie innej umowy w przerwie między umowami na czas określony nie miało na celu obejścia przepisów.

Pracodawca może zawrzeć z konkretnym pracownikiem najwyżej dwie kolejno po sobie następujące umowy na czas określony. Jeśli zaś strony zawrą trzecią taką umowę, staje się ona umową bezterminową i stosuje się do niej okresy wypowiedzenia odpowiednie dla umów na czas nieokreślony, niezależnie od woli stron (zob. np. uzasadnienie do wyroku SN z 10 października 2002 r., I PKN 546/01, PiZS 2003/5/37).

Umowy na czas określony są często korzystne dla pracodawców. Choćby dlatego, że w takiej umowie (trwającej powyżej 6 miesięcy) można przewidzieć 2-tygodniowy okres wypowiedzeniem, niezależny od długości okresu zatrudnienia. Stąd presja na obchodzenie limitu dwóch umów terminowych. Dlatego inspekcja pracy chce zapobiegać nadużywaniu umów na czas określony.

Do 31 grudnia 2011 roku pracodawcy-przedsiębiorcy nie mogli zawierać umów na czas określony przekraczający łącznie 24 miesiące (chyba że wystąpiła 3-miesięczna przerwa między nimi). Obecnie prawo nie narzuca żadnych wyraźnych limitów długości trwania umów terminowych.

W praktyce nie ma jednak w tej kwestii całkowitej dowolności. Jeśli bowiem sąd stwierdzi, że umowa terminowa obejmuje tak długi czas, że właściwie ma cechy stałego zatrudnienia i jej zawarcie nie jest uzasadnione specyfiką danej pracy, może uznać, że miała ona służyć tylko temu, aby pracownik zachował krótki (2-tygodniowy) okres wypowiedzenia. Wówczas uzna ją za umowę na czas nieokreślony. Na zbyt długie umowy może też zwrócić uwagę inspekcja pracy w przypadku kontroli.

Podstawa prawna: art. 25[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Szymon Sokolik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33841 )
Array ( [docId] => 33841 )