Uzasadnione przyczyny odwołania pracownika z urlopu

Data: 24-06-2014 r.

Pracownika można odwołać z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w spółce wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia przez niego wypoczynku. W takim przypadku podwładny ma prawo wystąpić o zwrot poniesionych kosztów i wydatków związanych z niewykorzystanym urlopem i odwołaniem go z niego. Wydatki te muszą być jednak udokumentowane. Z kolei kierownictwo spółki z o.o. musi pamiętać, że tego rodzaju koszty zwrócone pracownikowi są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego. Nie należy więc m.in. odprowadzać od nich zaliczek na PIT.

Zdarza się, że w spółkach z o.o. powstają nieprzewidziane sytuacje wymagające obecności niektórych pracowników, w tym również tych, którzy uzyskali zgodę na urlop i zamierzali skorzystać niego albo już zdążyli wyjechać na wypoczynek. Pracodawcy mają bowiem prawo zawiadomić takich pracowników, że nie będą mogli skorzystać z urlopu w uzgodnionym wcześniej terminie lub będą musieli przerwać wypoczynek, ponieważ są pilnie potrzebni w zatrudniającej ich spółce. Przepisy dają pracodawcom tego rodzaju możliwości. Konkretnie przewidziano je w art. 167 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

W spółce z o.o. może rozpocząć się kontrola z urzędu skarbowego lub z urzędu kontroli skarbowej, a przebywający na urlopie pracownik odpowiada za sprawdzane i weryfikowane kwestie. W spółce niekiedy też nastąpi poważna awaria, a kwalifikacje do jej usunięcia ma właśnie korzystający akurat z wypoczynku pracownik. Mogą też nastąpić wydarzenia mające decydujące znaczenie – przykładowo – dla dalszego rozwoju firmy lub jej istnienia i w rozpoczynających się negocjacjach konieczny jest udział osoby przebywającej na urlopie. Przyczyną uzasadniającą odwołanie z wypoczynku może też być choroba lub niespodziewana niedyspozycja pracownika, który zastępuje osobę korzystającą z urlopu.

Forma odwołania

Niekiedy powstają wątpliwości dotyczące formy, w jakiej powinno nastąpić wezwanie pracownika, aby przerwał urlop i stawił się w zatrudniającej go spółce z o.o. Konkretnie chodzi o to, czy do odwołania tego pracownika z wypoczynku wystarczy – przykładowo – tylko telefon od przełożonego, SMS, a może informacja wysłana pocztą elektroniczną, gdy taka forma kontaktu została wcześniej uzgodniona. Rozważenia wymaga także okoliczność dotycząca tego, czy w aktach osobowych pracownika należy bezzwłocznie złożyć odpowiednie pismo informujące o formie odwołania z urlopu i jego przyczynach.

Jeżeli zaś dysponuje tylko telefonem prywatnym, to również w takim przypadku pracodawca może spodziewać się, że nawiąże w ten sposób kontakt z zatrudnioną osobą. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy dany pracownik zajmuje samodzielne lub kierownicze stanowisko w spółce z o.o. Zatem jego zastąpienie w pełni w czasie urlopu nie zawsze jest możliwe.

Jak już wspomniano, jeżeli uzgodniono z pracownikiem możliwość kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, to zawiadomienie o odwołaniu z wypoczynku do spółki z o.o. może zostać przesłane w formie e-maila.

Za niewykonanie polecenia przełożonych pracownik może być ukarany upomnieniem lub naganą. Nie można także wykluczyć, że na skutek udowodnionej, lekceważącej postawy pracownika spółka poniesie poważne straty. Wówczas z osobą ponoszącą za to winę spółka z o.o. ma prawo rozwiązać umowę o pracę – nawet na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Przepis ten bowiem przewiduje, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie m.in. ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Z drugiej jednak strony kierownictwo spółki z o.o. nie zawsze ma prawo oczekiwać, że wzywana z urlopu osoba natychmiast stawi się w pracy. Niekiedy nie jest to możliwe ze względów praktycznych. Przebywający na wczasach za granicą pracownik może mieć kłopoty – przykładowo – z kupnem biletu na najbliższy samolot w pełni letniego sezonu. Gdy natomiast wyjechał własnym samochodem, to pokonanie znacznej odległości może mu zająć określony czas.

Bez wypowiedzenia

Sąd Najwyższy w uchwale wydanej 9 lutego 1967 r. stwierdził, że wypowiedzenie takie jest nieważne, jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdy odwołanie z urlopu nastąpiło w celu dokonania wypowiedzenia umowy o pracę (uchwała Sądu Najwyższego z 9 lutego 1967 r., sygn. akt III PZP 22/66).

Michał Maszyński, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35164 )
Array ( [docId] => 35164 )


Array ( [docId] => 35164 )