Klauzula o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia uzgodniona ustnie

Data: 24-04-2014 r.

Ustne porozumienie stron dopuszczające wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za 2-tygodniowym wypowiedzeniem jest wiążące. Jednak dla porządku strony mogą, a nawet powinny, wprowadzić tę klauzulę do treści umowy o pracę.

Generalnie umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Przepisy Kodeksu pracy przewidują jednak możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia.

Tylko przy dłuższej umowie

Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za 2-tygodniowym wypowiedzeniem przed upływem terminu jej trwania, jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania w tym właśnie trybie.

Wcześniejsze rozwiązanie za 2-tygodniowym wypowiedzeniem umowy na czas określony jest zatem możliwe przy spełnieniu łącznie 2 warunków:

  • umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy (np. żadna ze stron nie będzie mogła wypowiedzieć umowy zawartej od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. – umowa będzie bowiem zawarta dokładnie na 6 miesięcy, co wyklucza rozwiązanie jej przed terminem),
  • strony przewidziały możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Klauzula niekoniecznie od razu i na piśmie

Kwestia terminu wprowadzenia do umowy na czas określony, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, klauzuli dopuszczającej jej wcześniejsze rozwiązanie za 2-tygodniowym wypowiedzeniem nie została doprecyzowana w przepisach. Jednak w ocenie Sądu Najwyższego strony mogą wprowadzić taki zapis także w trakcie trwania umowy o pracę.

Zdaniem SN

„(…)Klauzula o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy nie musi być ustalona <>. Strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy za dwutygodniowym wypowiedzeniem również w okresie trwania umowy o pracę. Użyte bowiem w art. 33 Kodeksu pracy słowo <> dotyczy określonego rodzaju umowy o pracę, a nie maksymalnego momentu, w jakim strony mogą wprowadzić klauzulę o jej wypowiedzeniu.” (wyrok Sądu Najwyższego z 10 czerwca 2010 r., I PK 52/10).

Dodatkowo, jak podkreślił Sąd Najwyższy, zastrzeżenie dopuszczalności rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem umowy o pracę, zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, może być dokonane przez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny (wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2001 r., I PKN 527/00, OSNP 2003/1/249) – nie musi zatem bezwzględnie przybrać formy pisemnej. Jednak ze względów dowodowych wskazane jest, aby strony zawarły klauzulę o dopuszczalności wcześniejszego wypowiedzenia umowy w jej treści, na piśmie.

Wzory dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników wraz z ich szczegółowym omówieniem  publikujemy w poradniku „Dokumentacja kadrowa”. Znajdziesz w nim m.in. wzory umów o pracę zawierające nie tylko standardowe zapisy wymagane prawem, ale również regulacje fakultatywne – korzystne dla pracodawcy.

Emilia Wawrzyszczuk,specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34738 )
Array ( [docId] => 34738 )


Array ( [docId] => 34738 )