Nie każdy aneks oznacza zawarcie nowej umowy na czas określony

Autor: Szymon Sokolik
Data: 13-03-2014 r.

Strony mogą mieć najwyżej dwie kolejno po sobie następujące umowy na czas określony. Zawarcie trzeciej jest równoznaczne w skutkach z podpisaniem umowy na czas nieokreślony. Przedłużenie umowy aneksem też nie pomoże – jest on bowiem traktowany jak kolejna umowa. Ale dotyczy to tylko aneksów zmieniających czas trwania umowy.

Strony mogą zawrzeć najwyżej dwie kolejno po sobie następujące umowy o pracę na czas określony. Zawarcie kolejnej, trzeciej tego typu umowy jest równoznaczne w skutkach z podpisaniem umowy na czas nieokreślony – chyba że przerwa między umowami przekracza miesiąc.

Aneks do umowy przedłużający czas jej trwania (czyli porozumienie zmieniające umowę, które przesuwa termin jej zakończenia) jest uważane za kolejną umowę na czas określony, wliczaną do limitu dwóch umów terminowych. Ta zasada ma przeciwdziałać obchodzeniu art. 25[1] kp.

W zależności od tego, która z kolejnych umów na czas określony została przedłużona aneksem, od dnia następującego po rozwiązaniu dotychczasowej umowy w pierwotnie wskazanym w niej terminie:

1) zawarta będzie druga umowa na czas określony lub
2) pracodawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę na czas nieokreślony – gdyby się okazało, że będzie to trzecia umowa z tym samym pracownikiem.

Dotyczy to jednak tylko aneksów przedłużających czas trwania umowy. Jeżeli natomiast zmieniane są inne warunki umowy na czas określony (np. zostaje podwyższona lub zmniejszona wysokość wynagrodzenia, zmieniony wymiar czasu pracy z całego na 1/2 etatu lub zostaje wskazane inne miejsce pracy), nie będzie to uważane za zawarcie kolejnej umowy o pracę, a tylko za zmianę warunków dotychczasowej umowy. Chyba że przy okazji zmiany np. miejsca pracy dojdzie również do wydłużenia czas trwania umowy. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przykład:

Uzgodnienie nowej daty końcowej

Pracodawca zatrudnił pracownika na czas określony od 1 lipca do 31 listopada 2013 r. W dniu 4 listopada 2013 r. podpisał z pracownikiem porozumienie stron, na podstawie którego został przedłużony czas trwania tej umowy – do 31 marca 2014 r.

Jeśli zawrze z tym pracownikiem kolejną umowę – od 1 kwietnia 2014 r., to będzie ona musiała być zawarta na czas nieokreślony. Jeśli strony zawrą ją na czas określony, stanie się automatycznie umową na czas nieokreślony. Wydłużenie na mocy porozumienia stron czasu trwania pierwszej umowy oznacza bowiem, że od dnia następującego po dniu, w którym rozwiązałaby się ona w pierwotnie wskazanym w niej terminie, czyli od 1 grudnia 2013 r., została zawarta kolejna umowa o pracę.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34386 )
Array ( [docId] => 34386 )