Wypowiedzenie elektroniczne jest wadliwe, ale skuteczne

Autor: Leszek Skupski
Data: 05-02-2015 r.

Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę elektronicznie, wysyłając do pracodawcy mailem informację, że rozwiązuje ją za wypowiedzeniem? Czy pracodawca powinien zignorować takiego maila i czekać na tradycyjne pismo od pracownika? A jeśli nie, to czy w takim przypadku za dzień złożenia wypowiedzenia trzeba uznać datę wysłania maila? I od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia umowy?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przesłane przez pracownika e-mailem choć wadliwe

Przykład:

Mamy początek lutego 2015 roku. Pracownik wysłał pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem 31 stycznia 2015 r., a forma papierowa wypowiedzenia, wysłana przez pracownika listownie, jeszcze nie doszła do siedziby biura. Czy w takim przypadku wypowiedzenie następuje z datą wysłania e-maila, wysłania listu przez pracownika (stempel pocztowy), czy też z momentem doręczenia listu pracodawcy?

Przykład:

Złożenie przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje z dniem 31 stycznia 2015 r.

Rozpoczyna okres wypowiedzenia

W przedstawionej sytuacji złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę nastąpiło wadliwie. Kodeks pracy przewiduje bowiem, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia, przez każdą ze stron stosunku pracy, powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 kp). Wymogu tego nie spełnia przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną, w szczególności e-mailem (chyba że np. oświadczenie złożone w formie elektronicznej zostało opatrzone tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – co jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem oświadczenia w zwykłej formie pisemnej).

Pomimo że oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu złożone pracodawcy nastąpiło z naruszeniem zastrzeżonej formy pisemnej, nie staje się jednak przez to nieważne lub bezskuteczne, ponieważ przepis art. 30 § 3 kp nie przewiduje takiego rygoru – jest co prawda wadliwe co do formy, ale skuteczne!

 

Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 2 kc). Należy więc uznać, że złożenie przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę następuje z chwilą wysłania e-maila, tj. z dniem 31 stycznia 2015 r. i od tego dnia rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia.

Leszek Skupski, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36517 )
Array ( [docId] => 36517 )