Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży

Data: 06-03-2013 r.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.

W okresie ciąży pracownica jest chroniona przed zwolnieniem z pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w tym okresie, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. W takiej sytuacji pracodawca powinien jednak zapytać reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa o opinię. Związek może nie zgodzić się z opinią pracodawcy – w takiej sytuacji pracownicy nie można zwolnić dyscyplinarnie.

Natomiast, gdy w zakładzie nie ma związków zawodowych lub ciężarna pracownica nie jest przez nie reprezentowana, decyzję o zwolnieniu pracodawca podejmuje sam. Powinien on wziąć przy tym pod uwagę stopień winy i wszelkie okoliczności, które mogą być istotne (np. umyślność, działanie pod wpływem emocji).

Dyscyplinarnie można zwolnić pracownika, który:

  • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • w sposób zawiniony utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

To pracodawca ocenia, czy pracownica w ciąży swoim zachowaniem naruszyła podstawowe obowiązki pracownicze w stopniu ciężkim. Nawet jeżeli przyjmie on błędne przesłanki zwolnienia – wciąż jest ono skuteczne choć wadliwe. W takiej sytuacji pracownica może odwołać się do sądu pracy i zażądać przywrócenia do pracy (wraz z roszczeniem o wynagrodzenie) albo wypłaty stosownego odszkodowania. Ostatecznie to sąd będzie oceniał zasadność postępowania pracodawcy i stwierdzi, czy działanie pracownika stanowiło podstawę do dyscyplinarnego rozwiązania umowy.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 18 3b § 2 pkt 1, art. 22 1 § 1, § 2, art. 22 1 § 4, art. 25 § 1, art. 45, art. 47, art. 41, art. 52 § 1, art. 53 § 1 pkt 1 lit. a, art. 80–84, art. 87–88, art. 142, art. 148, art. 177, art. 178 § 1, art. 179, art. 185, art. 1861 § 1, art. 264 § 1, art. 265 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27082 )
Array ( [docId] => 27082 )