Nauczyciel nie może odmówić realizacji doraźnego zastępstwa

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 18-11-2014 r.

Przepisy nie przewidują żadnych norm co do liczby doraźnych zastępstw, które można zlecić nauczycielom. Dyrektor w czasie ich przydzielania powinien mieć jedynie na uwadze, że w ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest również do realizacji oprócz pensum i zadań statutowych innych czynności, w tym zadań związanych z przygotowaniem się do zajęć oraz samokształceniem.

Nauczyciel może zostać zobowiązany przez dyrektora przedszkola do realizacji zajęć w zastępstwie nieobecnego nauczyciela (również nauczyciela zatrudniony w niepełnym czasie pracy). Uchylanie się od obowiązku realizacji godzin doraźnych zastępstw skutkuje naruszeniem ustalonego porządku pracy, a w konsekwencji możliwością wymierzenia kary porządkowej przez pracodawcę. Karą za naruszenie tych przepisów jest upomnienie i nagana. Nagminne uchylanie się przez nauczyciela od realizacji poleceń wydawanych przez dyrektora może stanowić również podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Nauczycielowi zawsze przysługuje wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw. Wypłaca się je według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania tego składnika wynagrodzenia w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa regulamin wynagrodzenia uchwalony przez organ stanowiący tej jednostki (radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa).

Do nauczycieli przedszkoli niepublicznych w zakresie realizacji zajęć ponad ustalony tygodniowy czas pracy stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące godzin nadliczbowych (chyba że w przedszkolu ustalono w przepisach wewnętrznych inne zasady – korzystniejsze niż w Kodeksie pracy).

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36048 )
Array ( [docId] => 36048 )

Array ( [docId] => 36048 )