Regulamin premiowania powinien być częścią regulaminu wynagradzania

Kategoria: Nagrody i premie
Autor: Jakub Ziarno
Data: 12-09-2014 r.

U wielu pracodawców można spotkać się z praktyką wydawania regulaminu premiowania – jako dokumentu odrębnego w stosunku do regulaminu wynagradzania. W przepisach Kodeksu pracy nie wymieniono jednak tego rodzaju aktu zakładowego, co może budzić wątpliwości co do jego kwalifikacji prawnej.

W doktrynie dominuje przekonanie, że regulamin premiowania należy traktować jako część regulaminu wynagradzania. Nie ma bowiem zakazu, aby regulamin wynagradzania był ustalany w kilku różnych dokumentach (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2008 r., I PK 194/07 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., II PK 232/08). Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, najlepiej będzie, jeśli regulamin premiowania zostanie określony jako załącznik do regulaminu wynagradzania.

 

Przykładowy regulamin premiowania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Consortis sp. o.o. z 1 sierpnia 2014 r.

§ 1

Niniejszy Regulamin stosuje się do pracowników Działu Produkcji zatrudnionych w Consortis sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 34.

§ 2

1. Podstawą naliczania premii jest wynagrodzenie zasadnicze.

2. Premia jest przyznawana w wysokości:

 • 5% podstawy w przypadku realizacji powyżej 95 % normy produkcyjnej,
 • 10%podstawy w przypadku realizacji powyżej 100% norm produkcyjnej,
 • 15%podstawy w przypadku realizacji powyżej 105% normy produkcyjnej,
 • 20% podstawy w przypadku realizacji powyżej 110% normy produkcyjnej.

§ 3

1. Premia ulega pomniejszeniu o 1/160 za każdą godzinę usprawiedliwionej nieobecności. Pracownik zachowuje jednak prawo do premii w przypadku nieobecności spowodowanej:

 • urlopem wypoczynkowym,
 • urlopem okolicznościowym.

2. Prawa do premii nie nabywa również pracownik, który w danym miesiącu:

 • nienależycie wykonywał obowiązki pracownicze lub polecenia służbowe,
 • nie przestrzegał regulaminu pracy,
 • został ukarany naganą lub upomnieniem,
 • stawił się w pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywał alkohol w miejscu pracy,
 • stawił się w pracy po użyciu środków odurzających lub używał je w miejscu pracy,
 • nie usprawiedliwił nieobecności w pracy,
 • wyrządził pracodawcy szkodę materialną.

3. Pracownik zatrudniony lub zwolniony w trakcie miesiąca kalendarzowego nabywa prawo do premii proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu.

§ 4

1. Premia jest przyznawana przez pracodawcę, bez konieczności składania odrębnego wniosku przez pracownika.

2. Wysokość premii, na podstawie założeń określonych w niniejszym Regulaminie, ustala bezpośredni przełożony pracownika w comiesięcznym raporcie premiowym, składanym w formie elektronicznej do 3 dnia następnego miesiąca do Działu Płac.

3. Pracownik, który uważa, że jego prawa przy przyznawaniu premii zostały naruszone może odwołać się do Zarządu Spółki, w imieniu którego sprawa jest rozpatrywana przez Dział Kadr. „Odwołanie należy wnieść najpóźniej w terminie 10 dni od terminu wypłaty premii do Działu Kadr.”

§ 5

1. Premia jest wypłacana z dołu, w cyklu 1-miesięcznym, w terminie 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający, razem z wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.

§ 6

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie wejścia w życie Regulaminu wynagradzania.

Jakub Ziarno, były inspektor PIP, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35685 )
Array ( [docId] => 35685 )