Wynagrodzenie za umowę o dzieło można wypłacać etapami

Data: 24-05-2013 r.

Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, należy się ono z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Regułę tę można w umowie wyłączyć lub ograniczyć.

Prawidłowy jest następujący zapis umowny: Strony nie dopuszczają wypłaty wynagrodzenia częściowego za każdą część dzieła z osobna.

 

Przepisy prawa dopuszczają dużą elastyczność w określaniu terminu wypłaty wynagrodzenia. Strony mogą więc ustalić termin wypłaty wynagrodzenia, odstępując w daleko idący sposób od powyższych reguł.

Przykład:

Strony zawarły umowę na wykonanie dzieła. W umowie zamieszczono następujący zapis: Za wykonanie dzieła przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie 6000 zł, płatne w dwóch ratach:
• pierwsza rata w wysokości 2000 zł w terminie 14 dni po oddaniu dzieła,
• druga rata w wysokości 4000 zł w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do sprzedaży produktów wykonanych na podstawie projektu wykonanego przez przyjmującego zamówienie.

Taki zapis umowy jest prawidłowy.

Czasem dla zamawiającego jest korzystniej, jeśli termin płatności wynagrodzenia zacznie biec nie od dnia oddania dzieła, ale od dnia otrzymania rachunku czy faktury.

Przykład:

Strony zawarły umowę na wykonanie dzieła. W umowie zamieszczono następujące zapisy:
§ Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie zamówionego dzieła Zamawiający obowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości ...................................... zł (słownie: ),…

Jeśli na zamawiającym ciążą obowiązki płatnika, w umowie trzeba dopisać do powyższego zapisu następujące sformułowania: …z którego Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego dzieła bez zastrzeżeń, w terminie ............ dni od dnia otrzymania rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie.

3. Strony oświadczają, że kwota wskazana w ust. 1 stanowi całość przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich ewentualnych kosztów przez niego poniesionych w związku z wykonywaniem dzieła”.

Takie zapisy w umowie są prawidłowe.

Określony w umowie termin wypłaty wynagrodzenia nie musi być zawsze chwilą oddania dzieła. Może być momentem rozpoczęcia korzystania z dzieła przez zamawiającego. Możliwe jest także połączenie płatności za wykonane dzieło z otrzymaniem przez zamawiającego środków z umowy zawartej przez niego, w ramach której zlecał wykonanie dzieła osobie trzeciej.

Przykład:

Strony zawarły umowę na wykonanie dzieła. W umowie zamieszczono następujący zapis: Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy będzie płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego płatności za realizację umowy zawartej z …, w ramach realizacji której Wykonawca prowadził szkolenia wskazane w § … niniejszej umowy.

Taki zapis umowy jest prawidłowy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33059 )
Array ( [docId] => 33059 )