Ekwiwalent za urlop powinien być rozliczony w ostatnim dniu zatrudnienia

Autor: Paulina Rybicka-Telec
Data: 14-03-2014 r.

Ekwiwalent za godzinę urlopu ustala się, dzieląc ekwiwalent urlopu za dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika (co do zasady przez 8).

Z przepisów szczególnych może wynikać inna dobowa norma czasu pracy. Przykładowo czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Ustalając ekwiwalent takiego pracownika, należy ekwiwalent za dzień urlopu podzielić przez 7, zaś liczbę dni niewykorzystanego urlopu pomnożyć przez 7.

Przykład:

Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, legitymującym się zaświadczeniem lekarza o zastosowaniu wobec niego skróconej normy czasu pracy. Pracownik nie wykorzystał 6 dni urlopu wypoczynkowego. W celu ustalenia liczby godzin niewykorzystanego urlopu i wypłacenia ekwiwalentu należy zatem liczbę dni urlopu pomnożyć przez obowiązującą tego pracownika dobową normę czasu pracy, czyli przez 7. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za 42 godziny urlopu (6 × 7).

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop oblicza się, mnożąc kwotę ekwiwalentu, wyliczoną za godzinę urlopu, przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Przykład:

Jan Kowalski jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym stałym wynagrodzeniem w wysokości 4.400 zł brutto. Ponadto otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Pracodawca rozwiązał umowę o pracę ze skutkiem na koniec marca 2014 roku. Pracownik nie zdążył jednak wykorzystać przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 7 dni. Pracodawca musi zatem wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za ten urlop – tabela 1.

Tabela 1. Wysokość świadczenia

Podstawa ekwiwalentu (suma składników wynagrodzenia)

  • wynagrodzenie zasadnicze 4.400 zł,
  • dodatek funkcyjny 4.400 zł × 20% = 880 zł

4.400 zł + 880 zł = 5.280 zł

Ekwiwalent za 1 dzień urlopu

5.280 zł : 20,83 (współczynnik urlopowy w 2014 roku) = 253,48 zł

Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu

253,48 zł : 8 godz.= 31,69 zł

Liczba godzin niewykorzystanego urlopu

7 dni × 8 godz. = 56 godz.

Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop w 2014 roku

31,69 zł × 56 = 1.774,64 zł

Gdyby zaś zmodyfikować przykład w ten sposób, że Jan Kowalski otrzymuje również prowizje uzależnione od wyników sprzedaży, to konieczne będzie obliczenie średniej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, gdyż prowizje są zmiennym składnikiem wynagrodzenia. Przy założeniu, że prowizje te w okresie grudzień 2013 roku – luty 2014 roku wyniosły odpowiednio: 450 zł, 350 zł oraz. 400 zł, obliczenie ekwiwalentu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Uwzględnienie prowizji

Stałe miesięczne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + dodatek funkcyjny)

4.400 zł + 880 zł = 5.280 zł

Suma prowizji

450 zł + 350 zł + 400 zł = 1.200 zł

Średnia miesięczna wysokość prowizji z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę (obliczona zgodnie z § 16 rozporządzenia)

1.200 zł : 3 = 400 zł

Podstawa ekwiwalentu (suma składników wynagrodzenia)

5.280 zł + 400 zł = 5.680 zł

Ekwiwalent za 1 dzień urlopu

5.680 zł : 20,83 (współczynnik urlopowy w 2014 roku) = 272,68 zł

Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu

272,68 zł : 8 godz. = 34,09 zł

Liczba godzin niewykorzystanego urlopu

7 dni × 8 godz. = 56 godz.

Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop w 2014 roku

34,09 zł × 56 godz. = 1.909,04 zł

Paulina Rybicka-Telec, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34392 )
Array ( [docId] => 34392 )