Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 16.01.2015
  Szkolenie bhp w czasie zwolnienia lekarskiego
  W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik może brać udział w szkoleniu bhp pod warunkiem, że uzyskał zgodę pracodawcy i jego obecność na szkoleniu nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarza. Szkolenia bhp są obowiązkowe dla wszystkich pracowników.Istotą zwolnienia lekarskiego jest stwierdzenie czasowej niezdolności pracownika do pracy. Potwierdzona choroba pracownika jest jedną z przyczyn ...

  Dokumentacja BHP 30.12.2014
  Wskazówki, które ułatwią opracowanie karty oceny ryzyka zawodowego
  Każdy pracodawca musi przeprowadzić, udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego. Nie jest to łatwe zadanie. Jednym z dokumentów tejże oceny, którego przygotowanie sprawia trudności jest karta oceny ryzyka zawodowego. Nie ma dla niej bowiem ustalonego wzoru w przepisach, a forma jej opracowania leży w gestii pracodawcy. Oto kilka wskazówek, które ułatwią sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego.Inspektorzy ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Jak unikać błędów w pomiarach termowizyjnych
  Urządzenia termograficzne są specyficznymi przyrządami pomiarowymi, w których samo wykonanie pomiaru nie jest problemem, jednakże prawidłowe nastawienie parametrów kamery termowizyjnej i późniejsza interpretacja wyników są już sprawami skomplikowanymi.Podstawowym błędem pomiarów jest niedostosowywanie parametrów obserwacyjnych kamery do środowiska pomiarowego.W przestrzeni pomiędzy ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Nowe oznaczania urządzeń przeciwwybuchowych
  Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym oznaczane powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-0:2013-03 – Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.Oznaczenia urządzeń znajdujące się w eksploatacji, a wyprodukowanych przed wejściem w życie norm europejskich, różnią się od nowszych. Według obowiązującej normy oznaczenia zaczynają ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Oświetlenie dynamiczne zwiększy komfort pracy
  Przez odpowiedni dobór parametrów oświetlenia można zwiększyć komfort pracy, a co za tym idzie – jej wydajność. Temu celowi służyć ma stosowanie, np. w biurach, oświetlenia dynamicznego.Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. W związku z tym poziom natężenia oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Na rysunku 1 przedstawiono wykres zmian tzw. ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  OLED – młodsza siostra LED
  Organiczne diody elektroluminescencyjne OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to następny po LED krok na drodze do wykorzystywania efektywniejszych źródeł światła. Intensywne prace badawcze i wdrożeniowe dają duże nadzieje, że niebawem OLED znajdą powszechne zastosowanie m.in. w oświetleniu wnętrz.W odróżnieniu od LED, które są punktowymi źródłami światła, OLED są źródłami ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Jak oszczędzić na oświetleniu
  Pierwsza i najbardziej znana zasada oszczędnego korzystania z oświetlenia mówi, żeby zastępować tradycyjne żarówki świetlówkami kompaktowymi, co pozwala oszczędzić nawet do 80% energii. Jest to najprostsza metoda, ale nie jedyna.Bardziej wyrafinowane sposoby oszczędzania energii w oświetleniu bazują na sterowania obwodu oświetleniowego w taki sposób, żeby dostarczał taką ilość ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Zakres testów oświetlenia awaryjnego
  Oświetlenie awaryjne jest jednym z elementów instalacji elektrycznej, który musi znajdować się w budynku użyteczności publicznej. Sprawność działania tego elementu jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego musi być systematycznie sprawdzana.Budynek musie mieć dokumentację powykonawczą systemu oświetlenia awaryjnego. Drugim niezbędnym dokumentem jest Dziennik oświetlenia ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy lub rozbiórki
  Plac budowy lub rozbiórki to przestrzeń, w której właściwe oświetlenie miejsc pracy decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie pracowników. Podstawowe zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401).Przepisy ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Obowiązek stosowania detektorów CO i LPG w garażach podziemnych
  Czujki niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla i propan-butanu sterują wentylacją mechaniczną, która w razie zagrożenia usuwa te gazy z pomieszczenia. Obowiązek stosowania systemów detekcji CO i LPG w wielostanowiskowych garażach podziemnych zapisany jest w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ...