Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 11.09.2020
  Czy lider może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?
  Nowo zatrudniony pracownik (stanowisko produkcyjne) ma świadczyć pracę na rzecz innej firmy (umowa outsourcingowa). Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić kierownik działu, lider nie będący naszym pracownikiem?Jeżeli do zakresu zadań lidera zaliczono organizację stanowisk pracy oraz organizację pracy i nadzór nad pracownikami, czyli obowiązki osób kierujących pracownikami, ...

  Szkolenie BHP 14.08.2020
  Poznaj działania w ramach popularyzacji zagadnień bhp
  Jakie działania można wdrożyć w zakładzie pracy w ramach popularyzacji zagadnień bhp?Profilaktyka bhp składa się z dwóch zasadniczych metod: reaktywnej – działania po zaistniałym zdarzeniu, aktywnej – działania mające zapobiegać wszelkim zdarzeniom niepożądanym. Rolą popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii jest upowszechnianie i uprzystępnianie wszystkim zatrudnionym wiedzy ...

  Szkolenie BHP 19.07.2020
  Jak prawidłowo określić pełną nazwę szkolenia okresowego bhp w zaświadczeniu o jego ukończeniu?
  Jaką informację należy umieścić na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla pracownika urzędu miejskiego, zatrudnionego na stanowisku inspektor?Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, ściśle określając wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, wymaga, aby wpisać pełną nazwę szkolenia oraz podać rodzaj szkolenia ...

  Szkolenie BHP 20.03.2020
  Do jakiej grupy szkoleniowej z zakresu bhp zakwalifikować kierownika?
  Do której grupy szkoleniowej zakwalifikować kierownika hali sportowej? To pracownik administracyjno-biurowy, w związku z tym czy można go zwolnić ze szkoleń okresowych bhp, czy może jednak powinien odbyć szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?Osobą zatrudnioną na stanowisku kierownik hali sportowej, należy poddać szkoleniu okresowemu bhp. Pracownik na takim stanowisku ...

  Szkolenie BHP 25.02.2016
  Szkolenia bhp pracowników po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
  Czy jeśli przeniesienie pracownika od jednego pracodawcy do drugiego na to samo stanowisko, z tym samym zakresem obowiązków następuje na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, to należy wykonywać badania wstępne, przeprowadzać instruktaż stanowiskowy i szkolenie bhp, tak jak dla nowego pracownika?Zmiana pracodawcy w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy – przejście zakładu pracy lub jego części ...

  Szkolenie BHP 26.01.2016
  Uprawnienia do omawiania zasad pierwszej pomocy w czasie szkolenia okresowego
  Jakie uprawnienia należy posiadać, aby prowadzić blok dotyczący pierwszej pomocy na szkoleniu okresowym bhp?Regulacje prawne nie wskazują w sposób szczegółowy, jakie kompetencje i uprawniania powinny posiadać osoby przeprowadzające szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.Prawodawca przyjmuje założenie, że każda osoba, która posiada uprawnienia pracownika służby bhp ma ...

  Szkolenie BHP 28.08.2015
  Szkolenia wstępne bhp osoby zatrudnianej ponownie
  Jak wiemy zatrudniając nową osobę należy poddać ja szkoleniu wstępnemu bhp. Oczywiście od tej reguły są pewne wyjątki. Czy taki wyjątek należy zastosować wobec osoby, która pracowała na umowę o pracę, przeszła szkolenie wstępne i okresowe bhp, które jest jeszcze aktualne, potem przez kilka miesięcy, pracowała jako zewnętrzny usługodawca, teraz zaś ponownie zatrudniono ją ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Zatrudnienie pierwszego pracownika a obowiązki szkoleniowe w zakresie bhp
  Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zatrudni pracownika na umowę o pracę, wówczas podlega obowiązkom w zakresie bhp, jak każdy pracodawca. Od momentu zatrudnienia pracownika, przedsiębiorca-pracodawca zaczyna ponosić odpowiedzialność za stan bhp w swojej firmie, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz wszelkimi aktami wykonawczymi do niego w zakresie bhp.Trzeba ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych
  Nie ma przeszkód, aby szkolenie organizowane dla firm zewnętrznych określić jako szkolenie wprowadzające zamiast wstępne ogólne. Przepisy nie określają, jaką nazwę mają nosić szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych.W myśl przepisów Kodeksu pracy obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez strażaka
  Strażak OSP, który posiada tytuł ratownika, może przeprowadzić szkolenie pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie. Przepisy nie regulują kwestii, jakie kompetencje, szkolenia, tytuły powinna posiadać osoba, która prowadzi szkolenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.Należy mieć jednak na uwadze, że obowiązkiem organizatora szkolenia (pracodawcy ...