Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 20.03.2020
  Do jakiej grupy szkoleniowej z zakresu bhp zakwalifikować kierownika?
  Do której grupy szkoleniowej zakwalifikować kierownika hali sportowej? To pracownik administracyjno-biurowy, w związku z tym czy można go zwolnić ze szkoleń okresowych bhp, czy może jednak powinien odbyć szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?Osobą zatrudnioną na stanowisku kierownik hali sportowej, należy poddać szkoleniu okresowemu bhp. Pracownik na takim stanowisku ...

  Szkolenie BHP 25.02.2016
  Szkolenia bhp pracowników po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
  Czy jeśli przeniesienie pracownika od jednego pracodawcy do drugiego na to samo stanowisko, z tym samym zakresem obowiązków następuje na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, to należy wykonywać badania wstępne, przeprowadzać instruktaż stanowiskowy i szkolenie bhp, tak jak dla nowego pracownika?Zmiana pracodawcy w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy – przejście zakładu pracy lub jego części ...

  Szkolenie BHP 26.01.2016
  Uprawnienia do omawiania zasad pierwszej pomocy w czasie szkolenia okresowego
  Jakie uprawnienia należy posiadać, aby prowadzić blok dotyczący pierwszej pomocy na szkoleniu okresowym bhp?Regulacje prawne nie wskazują w sposób szczegółowy, jakie kompetencje i uprawniania powinny posiadać osoby przeprowadzające szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.Prawodawca przyjmuje założenie, że każda osoba, która posiada uprawnienia pracownika służby bhp ma ...

  Szkolenie BHP 28.08.2015
  Szkolenia wstępne bhp osoby zatrudnianej ponownie
  Jak wiemy zatrudniając nową osobę należy poddać ja szkoleniu wstępnemu bhp. Oczywiście od tej reguły są pewne wyjątki. Czy taki wyjątek należy zastosować wobec osoby, która pracowała na umowę o pracę, przeszła szkolenie wstępne i okresowe bhp, które jest jeszcze aktualne, potem przez kilka miesięcy, pracowała jako zewnętrzny usługodawca, teraz zaś ponownie zatrudniono ją ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Zatrudnienie pierwszego pracownika a obowiązki szkoleniowe w zakresie bhp
  Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zatrudni pracownika na umowę o pracę, wówczas podlega obowiązkom w zakresie bhp, jak każdy pracodawca. Od momentu zatrudnienia pracownika, przedsiębiorca-pracodawca zaczyna ponosić odpowiedzialność za stan bhp w swojej firmie, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz wszelkimi aktami wykonawczymi do niego w zakresie bhp.Trzeba ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych
  Nie ma przeszkód, aby szkolenie organizowane dla firm zewnętrznych określić jako szkolenie wprowadzające zamiast wstępne ogólne. Przepisy nie określają, jaką nazwę mają nosić szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych.W myśl przepisów Kodeksu pracy obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez strażaka
  Strażak OSP, który posiada tytuł ratownika, może przeprowadzić szkolenie pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie. Przepisy nie regulują kwestii, jakie kompetencje, szkolenia, tytuły powinna posiadać osoba, która prowadzi szkolenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.Należy mieć jednak na uwadze, że obowiązkiem organizatora szkolenia (pracodawcy ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Samodzielne prowadzenie instruktażu stanowiskowego przez pracodawcę
  Czy pracodawca posiadający ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących obowiązki służby bhp (kurs 32-godzinny) ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń stanowiskowych, czy też musi odbyć dodatkowo szkolenie dla kierujących pracownikami?Ukończenie 32-godzinnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie
  Jeżeli z umowy wynika, że zleceniobiorca jest związany stałym miejscem wykonywania czynności faktycznej albo prawnej, obowiązek zapewniania przestrzegania w takim miejscu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ciąży na pracodawcy lub osobach organizujących pracę. Zleceniobiorca jest zobligowany legitymować się wymaganym szkoleniem w dziedzinie bhp, jeżeli pracodawca/podmiot organizujący ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Kto organizuje szkolenie dla osób kierujących pracownikami
  Organizatorem szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami (w wymiarze 16 godzin) powinna być jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp.Organizatorem szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami powinna być jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp. Szkolenie w zakresie bhp może być organizowane ...