Uproszczona ewidencja czasu pracy – tylko dla niektórych pracowników

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 24-03-2014 r.

Uproszczoną ewidencję czasu pracy pracodawca może prowadzić tylko względem określonych w przepisach Kodeksu pracy pracowników, czyli: osób objętych systemem zadaniowym, pracowników zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy, a także pracowników, którzy otrzymują ryczałt za nadgodziny.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Ewidencja czasu pracy jest bowiem prowadzona do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracodawca jest zobowiązany bez względu na formę prowadzonej przez siebie działalności.

W ewidencji czasu pracy należy wykazywać: pracę w poszczególnych dobach pracowniczych, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Do kart ewidencji czasu pracy dołącza się również wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca jest natomiast zwolniony z obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy (ewidencjonowania godzin pracy) w przypadku pracowników:

  • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (tj. kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównych księgowych) – wyłączenie to nie dotyczy jednak kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych,
  • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w godzinach nocnych.

W odniesieniu do wymienionych  pracowników nie ewidencjonuje się godzin pracy. Natomiast w pozostałym zakresie ewidencję należy prowadzić, odnotowując w niej np. urlopy wypoczynkowe czy zwolnienia od pracy itp., czyli wszelkie rodzaje nieobecności.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34472 )
Array ( [docId] => 34472 )