Powody dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę

Data: 15-07-2013 r.

Pracodawca, który chce zwolnić pracownika dyscyplinarnie nie musi wykazywać, że w wyniku działania podwładnego poniósł jakąkolwiek stratę. Powinien jednak wskazać jedną z przesłanek, która stanowi podstawę dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę. Gdy tego nie uczyni, zwolniony pracownik będzie mógł udowodnić, że rozwiązanie umowy o pracę było czynem niedozwolonym w rozumieniu Kodeksu cywilnego i na tej podstawie dochodzić odszkodowania.

Artykuł 52 Kodeksu pracy przewiduje trzy przesłanki do rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienia dyscyplinarnego):

  1. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Każda ze wskazanych wcześniej przesłanek może być samodzielną przyczyną do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Ponadto pracodawca, który chce zwolnić pracownika dyscyplinarnie nie musi wykazywać, że w wyniku działania podwładnego poniósł jakąkolwiek stratę.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego można przyjąć, iż o stopniu i rodzaju winy pracownika w ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków służbowych, uzasadniającym rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy nie decyduje wysokość szkody wyrządzonej pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 1999 r., I PKN 12/99, OSNP 200/12/467).

Podstawa prawna: art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27130 )
Array ( [docId] => 27130 )