Świadectwo pracy bez informacji o przeniesionym urlopie

Data: 20-02-2014 r.

Pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informację o liczbie dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent. W świadectwie nie podaje się jednak informacji o urlopie przeniesionym z poprzedniej umowy.

Zgodnie z art. 171 Kodeksu pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie ma jednak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Trzeba jednak pamiętać, że takie ustalenie stron musi być odpowiednio udokumentowane. Pracodawca i pracownik powinni zawrzeć porozumienie, który należy przechowywać w części C akt osobowych pracownika.

W ust. 4 w pkt 1 świadectwa pracy pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Jeśli zatem urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo nie został wykorzystany, tylko strony stosunku pracy zdecydowały się na skorzystanie z uprawnienia zawartego w art. 171 § 3 Kodeksu pracy i urlop został lub zostanie wykorzystany w naturze w trakcie kolejnej umowy zawartej bezpośrednio po niej, to w świadectwie pracy, dotyczącym umowy terminowej, nie zamieszcza się informacji o tym urlopie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33932 )
Array ( [docId] => 33932 )