Wszystkie artykuły

  Ochrona środowiska 10.12.2021
  Fotowoltaika i jej potencjał energetyczny - dlaczego warto ją montować w domu energooszczędnym?
  Budowa domu to bardzo poważne oraz drogie przedsięwzięcie. Trzeba je dobrze zaplanować, zapewnić środki finansowe, wybrać dostawców materiałów budowlanych oraz oczywiście znaleźć wykonawców. Dom powinien być wyposażony w niezbędne instalacje, które zapewnią komfort mieszkania, bezpieczeństwo, termikę oraz izolację. Jednym z elementów, który znacząco wpłynie na mniejsze koszty ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 18.01.2017
  Uwaga! Przygotowując raport do KOBiZE, sprawdź nowe przepisy
  Do 28 lutego 2017 r. trzeba złożyć raport do KOBiZE. Pod koniec ubiegłego roku weszło kluczowe rozporządzenie w tej sprawie. Jakie zmiany wprowadziło i na co teraz zwrócić szczególną uwagę, przygotowując sprawozdanie? Nowe rozporządzenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej ...

  Procedura administracyjna 21.09.2016
  Naruszenie wymogów decyzji środowiskowej- nowe kary
  Na początku 2017 roku wejdą w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.Nowelizacja ta wniesie wiele zmian dotyczących procedury ocen oddziaływania na środowisko. Pojawią się m.in. nowe przepisy ...

  Procedura administracyjna 24.08.2016
  Wysokie kary za niezgodne z prawem użytkowanie klimatyzatorów
  Musimy wiedzieć, z jakimi wymogami wiąże się użytkowanie klimatyzatora w firmie. Szczególnie, że niedawno zmieniły się w tym zakresie przepisy, a za ich nieprzestrzeganie ustawodawca przewidział znaczne kary pieniężne, wymierzane przez WIOŚ lub właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.Niedawne zmiany w przepisach dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych są szczególnie istotne ...

  Procedura administracyjna 12.08.2016
  Planujesz pozbyć się azbestu? Zobacz, jak to zrobić legalnie!
  Z uwagi na dużą szkodliwość azbestu dla zdrowia, dopuszcza się wykorzystywanie zawierających go wyrobów nie dłużej niż do końca 2032 roku. Wydaje się, że to bardzo dużo czasu… A jednak takie usunięcie zazwyczaj nie jest małym przedsięwzięciem – lepiej nie zostawiać go na ostatnią chwilę!Choć to właściciel odpowiada za usunięcie azbestu z obiektu, prace wykonać musi uprawniona ...

  Procedura administracyjna 30.06.2016
  Możesz zaskarżyć decyzję administracyjną, gdy masz do niej zastrzeżenia
  Zdarza się, że nie zgadzamy się z wydaną nam przez urząd decyzją administracyjną. Czy jesteśmy w tej sytuacji bezradni? Niekoniecznie!Procedurę wydawania decyzji administracyjnych reguluje przede wszystkim ustawa z 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a). Określone w niej postępowanie jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od wydanej w pierwszej instancji decyzji ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 24.05.2016
  Uwaga! Zmiany w prawie energetycznym
  Dnia 1 lipca zmieni się część zapisów ustaw zmieniających ustawę – Prawo energetyczne. Zostaną uchylone wybrane artykuły dotyczące szczególnych ustaleń dotyczących świadectwa pochodzenia energii. Czego dokładnie będą dotyczyć modyfikacje? Zmiany dotyczą: ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478), ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ...

  Procedura administracyjna 04.05.2016
  Zmiana w katalogu drzew, których usunięcie nie wymaga zezwolenia
  Wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się w większości sytuacji z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu. Jednak wprowadzona niedawno zmiana do ustawy o ochronie przyrody przewiduje w określonych przypadkach zwolnienie od tego obowiązku. W ustawie o ochronie przyrody zmieniony został m.in.: katalog drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia; katalog prac dozwolonych, ...

  Procedura administracyjna 19.04.2016
  Kto zapłaci za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
  Właściciel nieruchomości, na którą ma być doprowadzana woda i z której mają być odprowadzane ścieki, jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji (PWiK). Reguluje to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Artykuł 15 tej ustawy podaje, że PWiK musi zapewnić ...

  Proces inwestycyjny 04.04.2016
  Naruszenie przepisów ochrony środowiska może prowadzić do wykluczenia inwestycji
  Wiele inwestycji budowlanych wiąże się z obowiązkiem przestrzegania zasad ochrony środowiska i warunków klimatycznych, a także uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Naruszenie tych zasad może prowadzić do konieczności zaniechania pewnych działań. A to oznacza w praktyce zablokowanie naszych planów inwestycyjnych. Jak się tego ustrzec? Przepisy ...