Wszystkie artykuły

  Finanse 03.02.2016
  Przetwarzanie danych można powierzyć innemu podmiotowi
  Placówka medyczna może zawrzeć pisemną umowę o powierzenie innemu podmiotowi przetwarzania danych. Przy zawieraniu takiej umowy należy zapewnić ochronę danych osobowych oraz prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z tą umową.Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, jest również zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, ...

  Finanse 27.12.2015
  Kasa fiskalna w gabinecie nie zawsze obowiązkowa - najnowsza interpretacja ministra finansów
  Podmioty prowadzące działalność w innej formie niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty, nieprzekraczające obrotu 20.000 zł ze sprzedaży usług w danym roku podatkowym, mogą zrezygnować z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.W interpretacji zmieniającej wydanej w październiku 2015 r. (nr PT8.8101.354.2015TKE) minister finansów stwierdził, że ...

  Finanse 18.12.2015
  Podwyżki dla pielęgniarek – nieprecyzyjne przepisy
  Środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek nie należy włączać do wynagrodzenia zasadniczego za pracę, bo dyrektorzy placówek nie mają pewności co do ciągłości i regularnego charakteru wypłaty tych pieniędzy po 2019 roku.Zasadniczym zadaniem dyrektorów podmiotów leczniczych jest rozdzielenie dwóch podobnych do sobie procedur w zakresie wprowadzenia podwyżek dla pielęgniarek ...

  Finanse 10.12.2015
  Za inwentaryzację odpowiada kierownik placówki medycznej
  W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić nie tylko niedobory lub nadwyżki określonych pozycji majątkowych, umyślne lub niezawinione, ale także błędy w zapisach księgowych czy pomyłki innych pracowników, np. wydających materiały z magazynu. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja jest warunkiem rzetelności sprawozdania finansowego jednostki.Inwentaryzację przeprowadza ...

  Finanse 02.12.2015
  Standard rachunku kosztów ujednolici dane na ten temat
  Taryfa świadczeń będzie zestawieniem wartości względnych świadczeń zdrowotnych (produktów kontraktowych) – czyli zestawieniem wartości świadczeń (produktów) wyrażonych najczęściej za pomocą punktów, a nie zestawieniem wartości absolutnych, czyli cen świadczeń wyrażonych w złotych.W ten sposób taryfa będzie przede wszystkim informowała o stosunku zmiany wartości absolutnej ...

  Finanse 02.12.2015
  Brakuje przejrzystych zasad wynagradzania personelu medycznego
  Większość placówek, mimo ujemnego wyniku finansowego, przeznacza na wynagrodzenia personelu kwoty przekraczające ich możliwości finansowe. Wzrost kosztów osobowych pochłania niemal cały ewentualny zysk ze zwiększających się kontraktów z NFZ.Jednym z podstawowych założeń programów naprawczych była m.in. zmiana warunków wynagradzania kadry medycznej (źródło: Informacja o wynikach ...

  Finanse 01.06.2012
  Co się zmieni w ubezpieczeniach od zdarzeń medycznych
  Te szpitale, które będą miały certyfikat akredytacyjny, za obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych zapłacą nawet do 10% mniej. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która jest obecnie w konsultacjach społecznych, przewiduje zmianę zakresu ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych. Suma ...