Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 11.03.2021
  Promocja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
  Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może zostać niepromowany do kolejnej klasy? Czy można mu jedynie wydłużyć etap edukacyjny zgodnie z przepisami.OdpowiedźO promocji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna. ...

  Organizacja pracy placówki 03.12.2020
  Utworzenie oddziału integracyjnego w szkole
  W szkole podstawowej na poziomie klasy czwartej został utworzony oddział liczący 34 uczniów, do którego uczęszcza 4 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których nie wskazano oddziału integracyjnego jako jednej z form kształcenia uczniów. Czy zatem dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może odmówić utworzenia takiego oddziału w trakcie ...

  Organizacja pracy placówki 11.05.2020
  Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  Czy organ prowadzący musi zorganizować w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy brakuje na to funduszy? Odpowiedź:  W przepisach prawa oświatowego nie znajduje się wprost zapis dotyczący obowiązku zorganizowania określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast zawarto tam zapisy, które zobowiązują organy ...

  Organizacja pracy placówki 30.03.2020
  Wpływ epidemii koronawirusa na oświatę – 4 scenariusze: co nas czeka?
  Z powodu istniejącej pandemii nieoczekiwanie znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której kształtu nikt nie przewidział. Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót do tego, co było czy uczenie się żyć inaczej. Będzie to zależało od wielu czynników takich jak skuteczność prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich ...

  Organizacja pracy placówki 27.08.2018
  Szkoła po wakacjach: jak rzeczywiście wygląda przetwarzanie danych osobowych dzieci w świetle RODO?
  Wejście w życie RODO wywołało poruszenie w wielu miejscach pracy. Od czasu wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. 25 maja 2018 roku, minęło już trochę czasu, wielu przedsiębiorców zdołało już wdrożyć RODO, a inni zdążyli się już z nowymi przepisami oswoić i przejść do porządku dziennego. Mimo wszystko dookoła możemy jeszcze usłyszeć o wielu absurdach RODO. We wrześniu ...

  Organizacja pracy placówki 18.03.2018
  IDO w przedszkolu niepublicznym – czy trzeba go powołać w związku z wejściem w życie RODO
  Już 25 maja 2018 r. wejdzie w życie tzw. RODO. Jedną ze zmian wprowadzonych przez to rozporządzenie jest obowiązek powoływania inspektora danych osobowych. Sprawdź czy po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych inspektora danych osobowych trzeba powołać w każdym przedszkolu?Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ...

  Organizacja pracy placówki 23.01.2018
  Sprawdź czy właściwie wypełniasz obowiązki związane z archiwizacją dokumentacji w przedszkolu
  Przedszkola wytwarzają i przetwarzają rozmaite dokumenty, co powoduje konieczność uwzględnienia zasad postępowania z tymi dokumentami, w tym także zasad ich archiwizacji. Upewnij się, że w Twoim przedszkolu sposób postępowania z dokumentacją jest prawidłowy.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności ...

  Organizacja pracy placówki 27.11.2017
  Pieczęcie szkolne po transformacji szkoły – wybrane rozwiązania dla dyrektora
  Transformacja szkoły związana z wdrażaniem reformy ustroju szkolnego wiąże się zwykle ze zmianą nazwy szkoły. W takim przypadku konieczna jest wymiana pieczęci używanych w szkole i dostosowanie ich do nowej nazwy. Czy oznacza to, że po przekształceniu lub włączeniu gimnazjum nie wolno już używać jego pieczęci?Konieczna nowa pieczęć urzędowa po transformacji szkołyPieczęcią ...

  Organizacja pracy placówki 19.11.2017
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w trakcie czy po realizacji podstawy programowej
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być prowadzone w tych placówkach, które mają odpowiednie warunki do prowadzenia takich zajęć, i w których powołano zespół wczesnego wspomagania. W niektórych przedszkolach zajęcia te odbywają się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu ...

  Organizacja pracy placówki 31.10.2017
  Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej – wybrane nowości
  W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres nowych zadań poradni w związku z wydawaniem opinii i orzeczeń wynika zamiaru uwzględnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnienia możliwości dostosowania form wychowania przedszkolnego i form kształcenia oraz działań ...