Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 07.06.2017
  Potwierdzanie odbioru świadectwa szkolnego
  Czy w związku z nowym rozporządzeniem o świadectwach szkolnych zmieniły się przepisy i wszyscy uczniowie szkoły podstawowej powinni potwierdzić odbiór świadectwa szkolnego? Do tej pory tylko uczniowie klas VI potwierdzali odbiór świadectw w rejestrze wydanych świadectw.W tym roku szkolnym świadectwa szkolne będą wydawane zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2017 r. Rozporządzenie ...

  Organizacja pracy placówki 07.06.2017
  Zasady wypełniania świadectw szkolnych
  Każdy nauczyciel i dyrektor musi znać nowe zasady wypełniania świadectw szkolnych. Przedstawiamy wytyczne co, gdzie i jak należy wpisać na świadectwie szkolnym uczniów.Instrukcja wypełniania świadectw zawarta jest w tabeli (dla wychowawców klas): l.p. Podstawa prawna Co, gdzie, jak wpisać? 1) § 17. 1 Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, ...

  Organizacja pracy placówki 07.06.2017
  Wydawanie i wypełnianie świadectw zgodnie z nowym rozporządzeniu
  W tym roku szkolnym świadectw szkole muszą być wypełniane i wydawane zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2017 r. Do rozporządzenia wprowadzone zostały nowe wzory świadectw, które zwierają znaki graficzne PRK. Dotyczy to zarówno świadectw wydawanych przez szkoły jak i przez komisje okręgowe. Przedstawiamy 11 zmian wprowadzonych nowymi przepisami.Zakres regulacji objęty ...

  Organizacja pracy placówki 06.06.2017
  Świadectwa szkolne w roku szkolnym 2016/2017 – nowości w przepisach, rady dla dyrektora i pracowników szkoły
  W cieniu transformacji szkół ustawodawca wprowadza również inne zmiany w systemie oświaty. Nie cieszą się one być może tak dużą medialną popularnością, lecz niewątpliwie mają istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki i obowiązków dyrektora. Jedną z takich zmian są nowe zasady wydawania świadectw szkolnych wprowadzone w styczniu 2017 r., które mają obowiązywać w roku szkolnym ...

  Organizacja pracy placówki 06.06.2017
  Nowe limity dotyczące liczby dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym
  Od 1 września 2017 r. przepisy dotyczące organizacji przedszkola wynikać będą z rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Sprawdź, jak zmienią się regulacje dotyczące liczebności oddziałów i liczby dzieci z niepełnosprawnością, które mogą do nich uczęszczaćW zakresie organizacji przedszkola nowe przepisy zachowują dotychczasowe ...

  Organizacja pracy placówki 30.05.2017
  Opieka stomatologiczna znowu w szkole?
  Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, trwają prace nad wstępnymi założeniami do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W resorcie odbyło się spotkanie robocze poświęcone opiece stomatologicznej nad uczniami. Jakie muszą być spełnione warunki, żeby opieka stomatologiczna wróciła do szkół? Tematyka spotkaniaZebrani omówili wstępne założenia do projektu ...

  Organizacja pracy placówki 30.05.2017
  Rzecznik Praw Dziecka na temat ustawy przedszkolnej
  Skutkiem wprowadzenia tzw. ustawy przedszkolnej będą przedszkola daleko od domu i likwidacja pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uważa, że ustawa nie w pełni zabezpiecza potrzeby dzieci.Dwa problemy w ustawie przedszkolnejW wystąpieniu generalnym do MEN Marek Michalak zwraca uwagę na dwa problemy związane z wdrożeniem od 1 września 2017 r. ustawy ...

  Organizacja pracy placówki 22.05.2017
  Informację o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola należy przekazać wójtowi niezwłocznie
  Przepisy prawa oświatowego nie określają terminu, w jakim dyrektor przedszkola musi poinformować wójta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. Informacja to powinna zostać przekazania niezwłocznie po ogłoszeniu wyników rekrutacji – wójt musi znaleźć dla nieprzyjętych dzieci miejsca w innych placówkach. Dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu ...

  Organizacja pracy placówki 16.05.2017
  Statut w oddziale przedszkolnym
  Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?Nie, przepisy nie wprowadzają takiego wymagania. Statut szkoły podstawowej powinien zawierać zapisy dotyczące zorganizowanego oddziału przedszkolnego.Dotychczasowy statut do 30 listopadaDotychczasowe statuty szkół podstawowych  zachowują moc do dnia wejścia ...

  Organizacja pracy placówki 16.05.2017
  Zasady przekazywania dokumentacji między przekształcanymi szkołami
  W wyniku reformy oświaty od 1 września 2017 r. będzie obowiązywał nowy system szkolnictwa – zamiast gimnazjów zostaną przywrócone 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea. Dyrektorzy szkół, które będą likwidowane ale też tych, z którymi będą się łączyć inne placówki muszą zadbać o prawidłowe zabezpieczenie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji szkolnej: zarówno ...