Wszystkie artykuły

  Umowy 19.04.2015
  Organizacja pozarządowa przed sądem
  Istotną kwestią jest możliwość występowania – pod pewnymi warunkami – organizacji pozarządowej w procesie sądowym, na rzecz osoby fizycznej. W tym celu wymagana jest pisemna zgoda tej osoby. Organizacja pozarządowa może wystąpić na rzecz osoby fizycznej, wytaczając na jej rzecz powództwo bądź przystępując do niej w toczącym się już postępowaniu. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ...

  Umowy 31.08.2012
  Czym charakteryzuje się umowa zlecenia
  Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wykonanie powierzonego zlecenia ma nastąpić z dochowaniem należytej staranności, ale przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do osiągnięcia umówionego rezultatu.Czynności ...

  Umowy 13.06.2012
  Umowa komisu na gruncie prawa cywilnego
  Niezwykle popularną formą sprzedaży rzeczy jest oddanie ich w komis. W przypadku umowy komisu biorący w komis nie ponosi kosztu zakupu towaru, tym samym nie „zamraża” pieniędzy. Umowy komisowe najczęściej stosowane są w przypadku rzeczy używanych.Umowa komisu to umowa regulowana przez art. 765–773 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).Przez umowę ...

  Umowy 01.06.2012
  Rozwiązanie umowy zawartej pod wpływem błędu
  W kodeksie cywilnym nie znajdziemy bezpośrednio zdefiniowanego słowa „błąd”. Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie przyjął, że błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, a niezgodność ta może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa.O możliwości uchylenia się od złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli (np. gdy ktoś zawarł umowę mając fałszywe ...

  Umowy 01.06.2012
  Zawarcie umowy między przedsiębiorcami
  W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.Kwestię zawierania umów między przedsiębiorcami, a więc w obrocie profesjonalnym, reguluje ...

  Umowy 18.05.2012
  Czy można wprowadzić zadatek przy umowie przedwstępnej
  Zadatek jest jednym z najczęściej występujących zabezpieczeń w umowach. Przede wszystkim zadatek wprowadza się do umów przedwstępnych. Istota zadatku Zadatek zdefiniowany jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 394 k.c., nie ma żadnych ograniczeń co do tego w jakich umowach można ustanawiać zadatek. Pamiętać ...

  Umowy 16.04.2012
  Zakaz działalności konkurencyjnej w umowie o dzieło
  Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Do umowy tej, poza przepisami ściśle ją regulującymi, zastosowanie mają również przepisy ogólne dotyczące swobody zawierania umów. Właśnie na tej podstawie możliwe jest umieszczenie w treści umowy o dzieło klauzuli dotyczącej zakazu konkurencji. Do zawartej w umowie o dzieło klauzuli o zakazie ...

  Umowy 10.04.2012
  Co to jest umowa dożywocia i jakie niesie ze sobą korzyści
  Wbrew pierwszemu skojarzeniu umowa dożywocia nie ma nic wspólnego z wymierzaniem kar w postępowaniu karnym. Jest to ciekawa konstrukcja cywilnoprawna, pozwalająca na nabycie własności nieruchomości za kilka tysięcy złotych, będących wyłącznie opłatą notarialną.Nabywca nieruchomości może zobowiązać się, iż w zamian za przeniesienie prawa własności, przyjmie zbywcę jako domownika, ...

  Umowy 07.04.2012
  Skutki bezpodstawnego wzbogacenia
  Bezpodstawne wzbogacenie wywołuje określone skutki prawne. Osoba, która otrzymała korzyść majątkową, a nie było do tego podstaw prawnych, ma obowiązek ją zwrócić. W pewnych wypadkach uzyskanej korzyści nie trzeba jednak zwracać. Jeżeli doszło do bezpodstawnego wzbogacenia osoba, która uzyskała korzyść musi ją zwrócić w naturze lub też zwrócić jej wartość, jeżeli zwrot ...

  Umowy 27.03.2012
  W jakich umowach można zastrzec karę umowną
  Kara umowna to jeden ze sposobów naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku bowiem nie trzeba wykazywać wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pamiętać jednak trzeba, że nie każde zobowiązanie może być naprawione przez zapłatę kary umownej.Karze umownej poświęcone są art. 483-485 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Tam należy ...