Wszystkie artykuły

  Umowy 08.06.2018
  Umowa najmu z datą pewną
  Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Zakres uprawnień i obowiązków obu stron określony został w Kodeksie cywilnym. Niewątpliwie w interesie każdej ze stron jest zapewnienie sobie jak najpełniejszej ochrony w różnych sytuacjach faktycznych związanych z umową najmu. Kiedy warto zastosować datę pewną na umowie najmu?Zastosowanie daty pewnej na umowie najmu z pewnością zabezpiecza ...

  Umowy 19.04.2015
  Organizacja pozarządowa przed sądem
  Istotną kwestią jest możliwość występowania – pod pewnymi warunkami – organizacji pozarządowej w procesie sądowym, na rzecz osoby fizycznej. W tym celu wymagana jest pisemna zgoda tej osoby. Organizacja pozarządowa może wystąpić na rzecz osoby fizycznej, wytaczając na jej rzecz powództwo bądź przystępując do niej w toczącym się już postępowaniu. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ...

  Umowy 31.08.2012
  Czym charakteryzuje się umowa zlecenia
  Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wykonanie powierzonego zlecenia ma nastąpić z dochowaniem należytej staranności, ale przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do osiągnięcia umówionego rezultatu. Czynności ...

  Umowy 13.06.2012
  Umowa komisu na gruncie prawa cywilnego
  Niezwykle popularną formą sprzedaży rzeczy jest oddanie ich w komis. W przypadku umowy komisu biorący w komis nie ponosi kosztu zakupu towaru, tym samym nie „zamraża” pieniędzy. Umowy komisowe najczęściej stosowane są w przypadku rzeczy używanych.Umowa komisu to umowa regulowana przez art. 765–773 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).Przez umowę ...

  Umowy 01.06.2012
  Rozwiązanie umowy zawartej pod wpływem błędu
  W kodeksie cywilnym nie znajdziemy bezpośrednio zdefiniowanego słowa „błąd”. Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie przyjął, że błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, a niezgodność ta może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. O możliwości uchylenia się od złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli (np. gdy ktoś zawarł umowę mając fałszywe ...

  Umowy 01.06.2012
  Zawarcie umowy między przedsiębiorcami
  W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. Kwestię zawierania umów między przedsiębiorcami, a więc w obrocie profesjonalnym, reguluje ...

  Umowy 18.05.2012
  Czy można wprowadzić zadatek przy umowie przedwstępnej
  Zadatek jest jednym z najczęściej występujących zabezpieczeń w umowach. Przede wszystkim zadatek wprowadza się do umów przedwstępnych. Istota zadatku Zadatek zdefiniowany jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 394 k.c., nie ma żadnych ograniczeń co do tego w jakich umowach można ustanawiać zadatek. Pamiętać ...

  Umowy 16.04.2012
  Zakaz działalności konkurencyjnej w umowie o dzieło
  Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Do umowy tej, poza przepisami ściśle ją regulującymi, zastosowanie mają również przepisy ogólne dotyczące swobody zawierania umów. Właśnie na tej podstawie możliwe jest umieszczenie w treści umowy o dzieło klauzuli dotyczącej zakazu konkurencji. Do zawartej w umowie o dzieło klauzuli o zakazie ...

  Umowy 10.04.2012
  Co to jest umowa dożywocia i jakie niesie ze sobą korzyści
  Wbrew pierwszemu skojarzeniu umowa dożywocia nie ma nic wspólnego z wymierzaniem kar w postępowaniu karnym. Jest to ciekawa konstrukcja cywilnoprawna, pozwalająca na nabycie własności nieruchomości za kilka tysięcy złotych, będących wyłącznie opłatą notarialną.Nabywca nieruchomości może zobowiązać się, iż w zamian za przeniesienie prawa własności, przyjmie zbywcę jako domownika, ...

  Umowy 07.04.2012
  Skutki bezpodstawnego wzbogacenia
  Bezpodstawne wzbogacenie wywołuje określone skutki prawne. Osoba, która otrzymała korzyść majątkową, a nie było do tego podstaw prawnych, ma obowiązek ją zwrócić. W pewnych wypadkach uzyskanej korzyści nie trzeba jednak zwracać. Jeżeli doszło do bezpodstawnego wzbogacenia osoba, która uzyskała korzyść musi ją zwrócić w naturze lub też zwrócić jej wartość, jeżeli zwrot ...