Wszystkie artykuły

  Rażąco niska cena 08.04.2022
  Zarzutu rażąco niskiej ceny – na kim spoczywa ciężar dowodu
  Kto musi wykazać, że cena jest bądź nie jest rażąco niska – wykonawca czy zamawiający?Zgodnie z art. 534 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ciężar dowodu w przypadku zarzutu rażąco niskiej ceny jest ukształtowany odwrotnie do reguły, zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne.Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej: Pomimo modyfikacji ...

  Rażąco niska cena 20.04.2016
  Najpierw trzeba wezwać do wyjaśnienia kwestii rażąco niskiej ceny oferty, a potem żądać uzupełnienia dokumentów
  W pierwszej kolejności należy wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a następnie do uzupełnienia dokumentów. Wynika to z treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który nakazuje wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu za wyjątkiem sytuacji, gdy nawet pomimo uzupełnienia dokumentów oferta i tak podlegałaby odrzuceniu bądź konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W praktyce ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Zamawiający zawsze ma prawo zażądać od wykonawcy informacji o kosztach pracy wkalkulowanych w cenę oferty
  Przepisy o wyjaśnieniu ceny oferty nie uzależniają sprawdzania kosztów pracy przy realizacji zamówienia od wcześniejszego postawienia wymogu w tym zakresie. Zamawiający nie musiał zatem żądać w dokumentacji postępowania zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. Tak czy inaczej musi ocenić, czy wykonawcy obliczyli ceny ofert, biorąc pod uwagę wysokość określonego przepisami ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Najpierw wezwanie do wyjaśnienia ceny, a potem do uzupełnienia dokumentów
  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub gdy wyjaśnienia z dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera cenę o takim charakterze. Z kolei art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie: nie ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  KIO wskazuje, kiedy należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień ceny oferty
  Wskazany w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wyznacznik „wartość zamówienia”, do którego należy odnieść cenę ofertową, aby stwierdzić, czy nie jest rażąco niska, należy interpretować jako wartość szacunkową danego, konkretnego zamówienia. Chodzi o kwotę netto obliczoną z należytą starannością, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, do której to należy doliczyć VAT, właściwy ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Wykonawca musi udowodnić, że właściwie skalkulował ofertę
  Procedurę wyjaśniającą może ułatwić otrzymanie przez wykonawcę od zamawiającego konkretnych pytań, co pozwoli mu udzielić szczegółowych odpowiedzi w kwestiach, które najbardziej interesują zamawiającego. Jeżeli wykonawca takich pytań nie otrzyma, udziela zazwyczaj odpowiedzi w zakresie, który on sam uznaje za najbardziej istotny. Wykonawca, jeżeli uzna to za celowe, w swoich wyjaśnieniach ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Nowy mechanizm badania rażąco niskiej ceny
  Znowelizowany art. 90 ust. 1 ma zapewnić zamawiającemu sprawny oraz przejrzysty mechanizm badania ofert dotkniętych niepewnością rażąco niskiej ceny. Wszczęcie procedury wyjaśniającej służy wyeliminowaniu podejrzenia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę.Nadal obowiązuje reguła dotycząca potrzeby każdorazowej oceny przez zamawiającego podstawy do żądania wyjaśnień ...

  Rażąco niska cena 25.03.2015
  Dyrektywa unijna daje wskazówki, jak badać rażąco niską cenę
  W wezwaniach do wyjaśnienia elementów ofert podlegających wycenie zamawiający musi sprecyzować, na czym polegają jego wątpliwości. Złożenie wyjaśnień niepełnych, jeżeli w wezwaniu nie wskazano precyzyjnie oczekiwań zamawiającego, nie może bowiem automatycznie skutkować odrzuceniem oferty.Praktyka pokazuje, że zmawiający, odrzucając ofertę, najczęściej wskazują na niewystarczającą ...

  Rażąco niska cena 19.09.2013
  Zamawiający może zażądać wyjaśnień od potencjalnego wykonawcy przetargu
  Jeżeli zamawiający ma wątpliwości co do ceny oferty złożonej w postępowaniu o zamówienia publiczne powinien żądać od wykonawcy wyjaśnień. Dzięki temu uzyska pewność, jakie czynniki wpływają na jej wysokość i czy nie jest ona rażąco niska.Jeżeli w przetargu wpłynęła oferta z niewiarygodnie niską ceną, to zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo ...