Wszystkie artykuły

  Wykluczenie wykonawcy 29.02.2016
  Zamówienie podzielone na części a grupa kapitałowa
  Ustawodawca w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp zobligował zamawiającego do wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej i złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu.Czy w przypadku zamówienia częściowego złożenie ofert przez wykonawców z tej samej grupy kapitałowej na dwie różne części zamówienia ...

  Wykluczenie wykonawcy 21.02.2014
  Można zmienić podmiot trzeci na etapie realizacji zamówienia
  Dopuszczalna jest zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia. Jednak nowy podmiot musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, które spełniała firma udostępniająca swoje zasoby wykonawcy – stwierdził prezes Urzędu Zamówień Publicznych.Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną postępowania, w którym doszło do zmiany podmiotu trzeciego ...

  Wykluczenie wykonawcy 15.11.2013
  Aktualny dokument z Krajowego Rejestru Karnego w przetargu
  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego nie potwierdza zdarzeń, które dotyczą okresu przed datą jego wystawienia. Dlatego dokument ten uzupełniany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp musi zostać wydany najpóźniej w dniu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Zamawiający wykluczył wykonawcę z prowadzonego postępowania i odrzucił jego ofertę. Swoją czynność ...

  Wykluczenie wykonawcy 18.01.2013
  Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z przetargu
  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie 20 lutego 2013 roku, przewiduje nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z przetargu. Zgodnie z nią będzie można wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeżeli wyrządził szkodę wykonując umowę lub miał obowiązek zapłacić karę umowną, ale pod pewnymi warunkami.Od 20 lutego 2013 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ...

  Wykluczenie wykonawcy 14.01.2013
  Nowe podstawy do wykluczenia wykonawców z przetargu
  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerzyła katalogu wykluczeń wykonawców z postępowania, dotyczącego obronności i bezpieczeństwa. Wykluczeni będą wykonawcy skazani za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, naruszających zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub dostaw, wprowadzających w błąd, a także wykonawców wobec których cofnięto poświadczenie ...

  Wykluczenie wykonawcy 01.06.2012
  „Czarna lista” w zamówieniach publicznych
  "Czarna lista" w zamówieniach publicznych to wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie. Znajduje się ona na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i jest jawna. Tak można nazwać prowadzony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując ...