Wszystkie artykuły

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego
  Pracownik nabywa prawo do zasiłku / wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, tj. od 31. dnia tego ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania, do którego zalicza się m.in. poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem ...

  Nagrody i premie 28.08.2018
  W jaki sposób rozliczać premie z ZUS
  Premia pomniejszana za czas absencji spowodowanej niedyspozycją zdrowotną podlega w całości oskładkowaniu. Wolne od składek ZUS są składniki płacy o charakterze roszczeniowym, które w myśl postanowień układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu, przysługują pracownikowi w okresie pobierania świadczeń chorobowych.Premie i nagrody przyznawane pracownikom uznaje się za przychody ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 28.08.2018
  Co kontroluje PIP, ZUS i urząd skarbowy przy umowach zlecenia
  W przypadku braku spisania ustalonych zasad współpracy w ramach umowy zlecenia treść praw i obowiązków stron można wykazać, przykładowo, dowodem z przesłuchania stron czy zeznaniami świadków (np. w razie sporu ze zleceniodawcą). Co prawda umowa zlecenia nie musi dla swej ważności mieć formy pisemnej, ale do celów dowodowych przyjmuje się wyłącznie formę papierową, która pozwala ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Zasiłek macierzyński – nie dla każdej zleceniobiorczyni
  Po urodzeniu dziecka osobie wykonującej umowę zlecenia przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w dniu porodu podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłku nie otrzyma więc zleceniobiorczyni, która nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Wysokość zasiłku macierzyńskiego odpowiada 100% podstawy jego wymiaru. Co prawda zleceniobiorcy nie mają prawa do urlopów macierzyńskich, ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Czy jesteś gotowy do nowych zasad opłacania składek
  W nowym stanie prawnym wystarczy jeden zwykły przelew (z podaniem nazwy płatnika i łącznej kwoty do zapłaty) dokonany na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Numer ten każdy płatnik powinien otrzymać od ZUS listem poleconym. Jak wskazano w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zamieszczonym 29 września 2017 r. na stronie internetowej www.mpisp.gov.p, jeśli do ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.12.2017
  Nowa kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2018 r.
  Sprawdźmy, w jakiej wysokości stosować kwotę wolną od potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu. Możemy tutaj spotkać się z dwoma odmiennym stanowiskami. W myśl pierwszego z nich kwota wolna od zajęć powinna być kalkulowana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że znaczenie ma data ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku
  Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wskaźników związanych z podniesieniem płacy minimalnej.Od 1 stycznia 2018 r. pracownik pełnoetatowy, za przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym miesiącu nie może zarobić mniej niż 2.100 ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Co z 30-krotnością w 2018 roku
  Polski rząd postanowił zlikwidować limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, powyżej którego nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu przygotowano ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami ww. składki mają być opłacane od całości podlegającego ...

  Składki ZUS 18.10.2017
  Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  Mimo że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spoczywa na pracowniku, to pracodawca w praktyce wykonuje wszystkie czynności z tym związane. Jest to o tyle trudne, że członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego i tylko z jednego tytułu.Do zgłoszenia członka rodziny służy formularz ZUS ZCNA, za którego ...

  Świadczenia ZUS 18.10.2017
  Jak liczyć świadczenia chorobowe przy stałej stawce miesięcznej i umowie zlecenia
  Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, ale tylko w przypadku, gdy umowa zlecenia trwa w okresie, za który należne jest wynagrodzenie chorobowe.Wynagrodzenie z tego tytułu należy przyjmować w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce oraz zawarta umowa zlecenia ...