Wszystkie artykuły

  Ochrona indywidualna 10.01.2014
  Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowisku kosmetyczki
  Sposób wykonywania pracy przez kosmetyczki powoduje narażenie na negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników biologicznych. Przenoszenie zakażenia w gabinecie kosmetycznym najczęściej odbywa się przez ręce pracownika.Szkodliwe czynniki biologiczne mogą się przedostawać do organizmu, wykorzystując trzy główne drogi narażenia: inhalacyjną (powietrzną) – przez wdychanie powietrza ...

  Ochrona indywidualna 09.12.2013
  Pranie odzieży roboczej nie zawsze można przekazać pracownikowi
  Kwestię prania odzieży roboczej i ochronnej reguluje Kodeks pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.Niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania ...

  Ochrona indywidualna 18.11.2013
  Obowiązek prania odzieży roboczej może zostać przerzucony na pracownika
  Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia prania odzieży roboczej, przy czym dotyczy to zarówno odzieży dostarczonej pracownikowi przez pracodawcę i będącej jego własnością, jak i odzieży stanowiącej własność pracownika (w przypadku gdy na danym stanowisku dopuszczalne jest jej używanie).Ciężar obowiązku prania odzieży roboczej może zostać przerzucony na pracownika bez potrzeby ...

  Ochrona indywidualna 05.11.2013
  Prawo do okularów ma też pracownik zatrudniony na 1/4 etatu
  Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, wykorzystujący monitor ekranowy na stanowisku pracy biurowej, którego rozkład pracy obejmuje trzy dni pracy w tygodniu, powinien otrzymać nie częściowy, lecz pełny zwrot kosztów za zalecone przez lekarza medycyny pracy okulary do pracy przy monitorze ekranowym.Do obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy zagwarantowanie pracownikom ...

  Ochrona indywidualna 01.11.2013
  Laboratorium chemiczne musi być wyposażone w punkty pierwszej pomocy
  Laboratorium chemiczne ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia zdarzeń wypadkowych, musi być odpowiednio przygotowane pod kątem pierwszej pomocy. Zadaniem pracodawcy jest zorganizowane go w taki sposób, by jego wyposażenie było zgodne z wymogami bhp.Laboratorium chemiczne musi być przygotowane do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie ...

  Ochrona indywidualna 15.10.2013
  Pracownik narażony na urazy rąk musi korzystać z odpowiednich rękawic
  Pracownikom mającym kontakt z przedmiotami lub materiałami ostrymi, a więc np. osobom zatrudnionym w dziale produkcji w zakładzie mięsnym, nie wystarczą zwykłe gumowe rękawice. Należy zadbać o to, by środki ochrony indywidualnej były zawsze dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.Środki ochrony indywidualnej należy stosować w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie ...

  Ochrona indywidualna 09.10.2013
  Pracodawca zapewnia okulary do pracy przy monitorze komputerowym
  Przepisy nie precyzują w jaki sposób, ani jak często pracodawca powinien refundować okulary korygujące wzrok. On sam powinien decydować o częstotliwości refundacji. Musi jednak brać pod uwagę realne koszty okularów oraz naturalne ich zużycie.Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów do pracy przy monitorze ekranowym, jeżeli pracownik użytkuje monitor przez co najmniej ...

  Ochrona indywidualna 02.10.2013
  Stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w miejscu pracy
  Ponieważ na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w miejscu pracy – odpowiednich do rodzaju i poziomu zagrożeń – należy określić, czy dane rozwiązanie ochronne zaliczane jest do grupy środków ochrony indywidualnej, czy też nie.Środki ochrony indywidualnej są to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika, w celu jego ...

  Ochrona indywidualna 23.08.2013
  Odzież ostrzegawcza do użytku zawodowego
  Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników jest zapewnienie im – tam, gdzie to konieczne – odpowiedniej odzieży ostrzegawczej. Jest ona jednym z rodzajów środków ochrony indywidualnej.Odzież ostrzegawcza służy do wizualnego sygnalizowania obecności jej użytkownika w miejscu i sytuacjach mogących stwarzać potencjalne zagrożenia jego życia oraz zdrowia. Sygnalizowanie ...

  Ochrona indywidualna 19.08.2013
  Jak się zabezpieczyć przed urazami i chorobami oczu
  Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy realizować przez likwidację zagrożeń i uciążliwości a dopiero, wówczas, gdy nie ma możliwości ich uniknięcia przez stosowanie ochron zbiorowych lub  indywidualnych w postaci ochronników oczu.Zabezpieczenie przed urazami i chorobami oczu powinno być skuteczne, stąd należy przestrzegać poniższych zasad:miejsca, ...