Wszystkie artykuły

  Amortyzacja 27.07.2015
  Koszty klimatyzatorów mogą obniżyć przychód przedsiębiorcy
  Rozliczenie zakupu i montażu klimatyzacji będzie zależał od rodzaju zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych. Poniżej omawiamy sposoby amortyzacji klimatyzatorów, które stanowią odrębny środek trwały.Jeśli zakupiony klimatyzator można potraktować jako odrębny środek trwały, to w zależności od jego wartości może być on albo jednorazowo zaliczony do kosztów podatkowych, albo ...

  Amortyzacja 30.08.2013
  Amortyzacja możliwa dopiero po przyjęciu środka trwałego do używania
  Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości na dzień przyjęcia środka trwałego ...

  Amortyzacja 05.08.2013
  Odpisy amortyzacyjne jako koszty wytworzenia aktywów
  Odpisy amortyzacyjne powinny obciążać koszty okresu, którego dotyczą (§ 49 MSR 16). W sytuacji gdy środek trwały (albo analogicznie wartość niematerialna) służy wytworzeniu innego (np. rzeczowego) składnika aktywów, to wartość odpisów amortyzacyjnych powinna być odnoszona na koszty wytworzenia aktywów.Ustawa o rachunkowości (UoR) nie mówi o tym bezpośrednio, ale w art. 28 ust. ...

  Amortyzacja 05.08.2013
  Amortyzacja ulepszonych środków trwałych
  Odmienne podejście na gruncie prawa bilansowego oraz podatkowego spotykamy w zakresie amortyzowania używanych lub ulepszonych środków trwałych. Zgodnie z prawem podatkowym sposób ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych jest przedmiotem szczególnej regulacji prawa podatkowego.W przypadku ulepszenia środka trwałego zmianie nie ulega ...

  Amortyzacja 05.08.2013
  Wartość rezydualna środka trwałego
  Nie wszystkie środki trwałe po okresie eksploatacji mają wartość zerową. Niektóre z nich mogą posiadać tak zwaną wartość rezydualną, czyli wartość pozostającą po całkowitym zużyciu, którą przedsiębiorstwo może odzyskać poprzez np. sprzedaż lub przetworzenie środka na materiał do produkcji.Wartość rezydualna nie podlega umorzeniu. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej ...

  Amortyzacja 31.07.2013
  MSR 16: odpisy amortyzacyjne od środków używanych sezonowo
  MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe nie wyróżnia w żaden specjalny sposób środków trwałych, które służą działalności prowadzonej sezonowo. Według MSR 16, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych sezonowo dokonuje się przez cały rok, tj. także w miesiącach, kiedy takie środki trwałe nie są używane.MSR 16 amortyzację definiuje jako rozłożenie wartości podlegającej ...

  Amortyzacja 30.07.2013
  Istnieje kilka metod amortyzacji
  Jeżeli spółka uzna, że metoda liniowa nie odzwierciedla prawidłowego zużycia środków trwałych ze względu np. na specyfikę swojej działalności, wówczas może zastosować do celów rachunkowych jedną z kilku innych metod amortyzacji.Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości stosowanie okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinno być przez jednostkę okresowo weryfikowane, ...

  Amortyzacja 30.07.2013
  Wartość firmy w księgach rachunkowych
  Wartość firmy dzielimy na dodatnią i ujemną. W zakresie amortyzacji mamy wyłącznie do czynienia z dodatnią wartością firmy – ujemna prezentowana w pasywach bilansu nie podlega amortyzacji. Dodatnia wartość firmy jest prezentowana w bilansie jako wartość niematerialna i prawna.Przez wartość firmy rozumiemy różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej ...

  Amortyzacja 29.07.2013
  Naliczanie amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo
  Do celów bilansowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo dokonuje się przez cały rok, czyli także w miesiącach, kiedy nie są one używane – niezależnie od przyjętej metody amortyzacji (np. liniowa, degresywna, naturalna).Działalność sezonowa charakteryzuje się tym, że w poszczególnych okresach roku następuje znaczący wzrost przychodów osiąganych ...

  Amortyzacja 13.06.2013
  Amortyzacja wartości niematerialnych
  Zgodnie z MSR i UoR amortyzację rozpoczynamy wówczas, gdy składnik aktywów niematerialnych jest dostępny do użytkowania – czyli znajduje się w miejscu i stanie umożliwiającym jego wykorzystanie zgodnie z wolą kierownictwa jednostki.W przypadku reklasyfikacji składnika aktywów z pozycji wartości niematerialne i prawne do kategorii aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży zaprzestaje ...