Wszystkie artykuły

  Sprawozdania finansowe 20.11.2012
  Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
  W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych trzeba ustalić salda końcowe aktywów i pasywów, porównać salda z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzić niezbędne korekty oraz sporządzić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonać uzgodnień. Czynności te są niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.Prace ...

  Sprawozdania finansowe 13.11.2012
  Problem z podpisaniem sprawozdania finansowego przez kierownika
  Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Co jednak, gdy kierownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może podpisać sprawozdania finansowego w wymaganym terminie?Przypomnijmy, że zgodnie z uor, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie ...

  Sprawozdania finansowe 09.11.2012
  Błąd ujawniony po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
  Często zdarza się ujawnienie błędu już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki. Błąd może spowodować zaniżenie podstawy opodatkowania i wymiar zobowiązania podatkowego. Czy wówczas złożone uprzednio zeznanie podatkowe CIT-8 za 2011 r. należy skorygować? Jeżeli tak, to jak zaksięgować skutki tej korekty?Jeżeli błąd spowodował zaniżenie podstawy opodatkowania i wymiar ...

  Sprawozdania finansowe 10.09.2012
  Jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe spółki
  Sprawozdanie finansowe spółki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane ...

  Sprawozdania finansowe 26.06.2012
  Zbliża się termin zatwierdzania sprawozdań za 2011 r.
  Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. przypada na 30 czerwca 2012 r. Termin ten jest ostatecznym do złożenia tego sprawozdania finansowego w KRS, urzędzie skarbowym i do ogłoszenia. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. należy zatwierdzić w ciągu 6 miesięcy od tej daty, tj. najpóźniej 30 czerwca 2012 r. Następnie w ciągu 10 ...