Wszystkie artykuły

  Sprawozdania finansowe 20.08.2013
  Rachunek zysków i strat jest obligatoryjnym elementem sprawozdania
  Rachunek zysków i strat informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki wynik finansowy osiągnęła dana jednostka gospodarcza. Do obowiązków kierownika jednostki należy podjęcie decyzji o wyborze wariantu, w jakim rachunek zysków i strat będzie prezentowany.Możliwy jest albo wariant porównawczy, albo kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Przy czym ustawa ...

  Sprawozdania finansowe 13.08.2013
  Planowana zmiana ustawy o rachunkowości daje wiele uproszczeń
  Planowana zmiana ustawy o rachunkowości ma na celu redukcję barier administracyjnych oraz zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Zmiany wynikają z przyjęcia regulacji zawartych w dyrektywie 2013/34, które umożliwiają wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości jednostek mikro.Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewiduje ...

  Sprawozdania finansowe 25.07.2013
  Wycena należności niefinansowych na dzień bilansowy
  Należności niefinansowe należy wycenić na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, która nakazuje wyceniać zasoby majątkowe jednostki i źródła ich pochodzenia, tak aby nie spowodować zniekształcenia wyniku finansowego.Na dzień bilansowy wartość należności niefinansowych powinno się powiększyć o należne odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ...

  Sprawozdania finansowe 24.07.2013
  Prezentacja zobowiązań długoterminowych
  Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych ujmujemy w sprawozdaniu z podziałem na kredyty i pożyczki, inne zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.Zobowiązania są jednym ze składników pasywów w bilansie przedsiębiorstwa. Dzieli się je na dwie podstawowe grupy pod względem czasu ich wymagalności ...

  Sprawozdania finansowe 16.07.2013
  Kapitał z aktualizacji wyceny w sprawozdaniu finansowym
  Kapitał z aktualizacji wyceny w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w wierszu A.V. W kapitale tym należy zaprezentować wartość dokonanej, na podstawie odrębnych przepisów, aktualizacji wyceny środków trwałych.Kapitał z aktualizacji wyceny obecnie jest wynikiem również dokonywania wyceny długoterminowych aktywów finansowych według cen rynkowych zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości.Skutki ...

  Sprawozdania finansowe 16.07.2013
  MSR 16: prezentacja w sprawozdaniu części zamiennych
  Większość spółek zarówno usługowych, jak i produkcyjnych wykorzystuje w swojej działalności części zamienne. Od 1 stycznia 2013 r. spółki zobowiązane są stosować uaktualniony MSR 16. Zmianie - w porównaniu od wersji obowiązującej przed 1 stycznia 2013 r. - uległy zapisy dotyczące rachunkowości części zapasowych.W poprzedniej wersji MSR 16 stanowił, że części zamienne oraz ...

  Sprawozdania finansowe 01.07.2013
  Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
  Komisja Nadzoru Audytowego powinna zostać niezwłocznie poinformowana przez kierownika jednostki zlecającej badanie oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania lub przegląd sprawozdania finansowego. Obowiązek dotyczy zarówno umów o badanie lub przegląd sprawozdań finansowych obligatoryjnych, jak i fakultatywnych.Różnice poglądów ...

  Sprawozdania finansowe 24.06.2013
  Publikacja sprawozdań finansowych w 2013 r.
  Nie ma obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w 2013 r. w „Monitorze Polskim B”, jeśli nie został dopełniony ten obowiązek w latach wcześniejszych. W tym roku jednostki po raz pierwszy nie muszą publikować sprawozdań. A to za sprawą nowelizacji, która od 1 stycznia 2013 r. zniosła Monitor Polski B.Jednostki objęte wpisem do KRS przekazują swoje sprawozdania tylko do właściwego ...

  Sprawozdania finansowe 17.06.2013
  Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Każda jednostka objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego powinna złożyć do sądu rejestrowego roczne sprawozdanie finansowe. Nawet jeśli jest ono niezatwierdzone trzeba pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku. W przeciwnym razie grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności.Kierownik jednostki składając sprawozdanie we właściwym rejestrze sądowym powinien pamiętać o przestrzeganiu ...

  Sprawozdania finansowe 17.06.2013
  Przekazanie sprawozdania do urzędu skarbowego
  Obowiązkiem, jaki wiąże się ze sprawozdaniem finansowym, jest jego przekazanie do urzędu skarbowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, czyli z reguły do 10 lipca.W tym roku jednostki po raz pierwszy nie muszą publikować sprawozdań. A to za sprawą nowelizacji, która od 1 stycznia 2013 r. zniosła Monitor ...