Wszystkie artykuły

  Umowa o zamówienie publiczne 29.02.2016
  Zmiana umowy o zamówienie publiczne a forma wynagrodzenia
  Żaden przepis ustawy Pzp nie reguluje wprost sposobu określania wynagrodzenia wykonawcy. W związku z tym kwestia ta jest normowana przez zamawiającego zwłaszcza w siwz. Zamawiający najczęściej dostosowuje formę wynagrodzenia do rodzaju oraz sposobu realizacji zamówienia, przyjmując np. wynagrodzenie kosztorysowe czy też wynagrodzenie ryczałtowe. W praktyce trudności sprawia ocena możliwości ...

  Dokumenty od wykonawców 29.02.2016
  To zamawiający ma prawo zdecydować, jakiego katalogu dokumentów zażąda od podwykonawcy
  Jeżeli oferent, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1–3 rozporządzenia ...

  Tryby i sposoby udzielania zamówień publicznych 29.02.2016
  Nowe podejście do dzielenia zamówienia na części
  Po dostosowaniu ustawy Pzp do regulacji unijnych zamawiający będzie musiał uzasadnić, dlaczego nie podzielił zamówienia na części. Podział będzie jak dotychczas decyzją zamawiającego, jednak konieczne stanie się uzasadnienie podjęcia decyzji o jego braku. Jednym z głównych celów nowych przepisów jest bowiem wzmocnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienie ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Zamawiający zawsze ma prawo zażądać od wykonawcy informacji o kosztach pracy wkalkulowanych w cenę oferty
  Przepisy o wyjaśnieniu ceny oferty nie uzależniają sprawdzania kosztów pracy przy realizacji zamówienia od wcześniejszego postawienia wymogu w tym zakresie. Zamawiający nie musiał zatem żądać w dokumentacji postępowania zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. Tak czy inaczej musi ocenić, czy wykonawcy obliczyli ceny ofert, biorąc pod uwagę wysokość określonego przepisami ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Najpierw wezwanie do wyjaśnienia ceny, a potem do uzupełnienia dokumentów
  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub gdy wyjaśnienia z dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera cenę o takim charakterze. Z kolei art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie: nie ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  KIO wskazuje, kiedy należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień ceny oferty
  Wskazany w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wyznacznik „wartość zamówienia”, do którego należy odnieść cenę ofertową, aby stwierdzić, czy nie jest rażąco niska, należy interpretować jako wartość szacunkową danego, konkretnego zamówienia. Chodzi o kwotę netto obliczoną z należytą starannością, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, do której to należy doliczyć VAT, właściwy ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Wykonawca musi udowodnić, że właściwie skalkulował ofertę
  Procedurę wyjaśniającą może ułatwić otrzymanie przez wykonawcę od zamawiającego konkretnych pytań, co pozwoli mu udzielić szczegółowych odpowiedzi w kwestiach, które najbardziej interesują zamawiającego. Jeżeli wykonawca takich pytań nie otrzyma, udziela zazwyczaj odpowiedzi w zakresie, który on sam uznaje za najbardziej istotny. Wykonawca, jeżeli uzna to za celowe, w swoich wyjaśnieniach ...

  Rażąco niska cena 28.01.2016
  Nowy mechanizm badania rażąco niskiej ceny
  Znowelizowany art. 90 ust. 1 ma zapewnić zamawiającemu sprawny oraz przejrzysty mechanizm badania ofert dotkniętych niepewnością rażąco niskiej ceny. Wszczęcie procedury wyjaśniającej służy wyeliminowaniu podejrzenia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę.Nadal obowiązuje reguła dotycząca potrzeby każdorazowej oceny przez zamawiającego podstawy do żądania wyjaśnień ...

  Kryteria oceny oferty 28.01.2016
  Ocena ofert na podstawie ceny
  Zamawiający nadal obowiązkowo muszą stosować cenę jako kryterium oceny ofert. Przy czym ustawa Pzp nie wskazuje, jaki jej procentowy udział ma decydować o wyborze określonej oferty. Decyzja o tym oraz o doborze pozostałych kryteriów należy do organizatora przetargu.Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium ...

  Kryteria oceny oferty 28.01.2016
  Jak określić kryteria oceny ofert?
  Kryteria oceny ofert i ich waga procentowa powinny być tak określone, aby konkretne zamówienie mogło zostać wykonane w sposób najbardziej zbliżony do wymagań i wyobrażeń zamawiającego. Należy jednak pamiętać również o tym, że zamawiający dysponujący środkami publicznymi powinni kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie powinni dążyć ...