Wszystkie artykuły

  Pracownicy i wolontariusze 18.11.2018
  Jak zorganizować w 2019 roku nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez organizacje pozarządowe
  Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mające prowadzić punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostaną wyłonione w 2019 roku. Nastąpi to w otwartym konkursie ofert do 15 grudnia 2018.  Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać art. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji ...

  Pracownicy i wolontariusze 31.08.2018
  9 nowości w systemie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, które zmuszą Cię do zmian
  Nadciągają zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystko za sprawą ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona kilka ważnych zmian dla przedstawicieli trzeciego sektora. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, co musisz przygotować teraz.Głównym ...

  Pracownicy i wolontariusze 21.10.2016
  Świadczenie rehabilitacyjne nie uchroni przed zwolnieniem z pracy
  Po upływie trzeciego miesiąca pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca może rozwiązać umowę z osobą zatrudnioną. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, chyba że upłynął okres zakazujący do rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Okres korzystania ze świadczenia ...

  Pracownicy i wolontariusze 26.04.2016
  Nie każda organizacja może skorzystać z wolontariatu
  Wiele organizacji angażuje do wykonywania pracy wolontariuszy. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat może dotyczyć jedynie określonych działań. Ponadto nie wszystkie NGO mogą skorzystać z takiego rozwiązania. Wolontariat może być wykonywany tylko na rzecz określonych podmiotów, które występują w roli korzystającego. W ramach wolontariatu można wykonywać świadczenia na rzecz: organizacji ...

  Pracownicy i wolontariusze 10.03.2016
  Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy w okresie wypowiedzenia
  Od 22 lutego 2016 r. w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.Jedną z czynności skutkujących rozwiązaniem stosunku pracy jest złożenie oświadczenia przez jedną ze stron o wypowiedzeniu (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). ...

  Pracownicy i wolontariusze 14.01.2016
  Zmiany w umowach terminowych zawieranych przez NGO
  Od 22 lutego br. zmienią się zasady zawierania umów o pracę na czas określony. Co do zasady będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat, a po upływie tego czasu będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony. Nadal pozostanie ograniczona liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – co do zasady nie może ich być więcej niż trzy. Czwarta umowa będzie już musiała zostać ...

  Pracownicy i wolontariusze 14.01.2016
  166,50 zł składki zdrowotnej za wolontariusza
  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje możliwość zgłoszenia wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on ubezpieczony z innego tytułu. Składka zdrowotna opłacana przez organizację za wolontariusza wynosi w 2016 r. 166,50 zł. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach ...

  Pracownicy i wolontariusze 14.01.2016
  Od 9 listopada 2015 r. jedna kontrola w jednej OPP
  W ramach nadzoru nad organizacją pożytku publicznego minister pracy zarządza w niej kontrolę. Przeprowadzenie takiej kontroli może powierzyć ministrowi właściwemu ze względu na przedmiot działalności OPP albo wojewodzie. Wobec tej samej OPP nie można równocześnie przeprowadzać więcej niż jednej kontroli.Nadzór nad organizacją pożytku publicznego (OPP) sprawuje minister pracy (obecnie ...

  Pracownicy i wolontariusze 15.12.2015
  W zleceniu można określić wynagrodzenie ze stawką godzinową
  Organizacja pozarządowa może zawrzeć umowę zlecenie z zleceniobiorcą ze stawką godzinową. Umowa taka nie musi przewidywać wynagrodzenia za dokonanie określonego przedmiotu.Umowa zlecenia nie musi przewidywać konkretnego wynagrodzenia dla przyjmującego zlecenie – za wykonanie określonego przedmiotu. Honorarium może być określone za przepracowany czas.Jeśli umowa ma być płatna, warto ...

  Pracownicy i wolontariusze 15.12.2015
  Utrata zdrowia i śmierć wolontariusza
  W czasie wykonywania usług przez wolontariuszy może dojść do utraty przez nich zdrowia a nawet życia. W takim przypadku organizacja zobowiązana jest zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, a także rozważyć możliwość wypłacenia renty na rzecz wolontariusza lub jego rodziny.Organizacja i wolontariusz mogą zawrzeć umowę renty. Na tej podstawie dążą do zaspokojenia pewnych interesów ...