Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 01.02.2017
  Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisze umowy na inwestycje kolejowe
  W ramach obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej Minister Infrastruktury i Budownictwazdecydował się podpisać w 2017 roku umowy na inwestycje kolejowe za 30 mld zł, a w 2018 r. - za ok. 8-10 mld zł.Podczas konferencji w ramach przeglądu prac ministrów pod hasłem #RokNowychZadań MinisterInfrastruktury i Budownictwa przypomniał, że trwa realizacja inwestycji kolejowych na 7 mld ...

  Prawo budowlane 01.02.2017
  Kodeks urbanistyczno-budowlany – ratunek czy katastrofa dla inwestorów i gmin?
  Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, mimo że wciąż na etapie procedowania i analiz, już dziś budzi skrajne emocje. Jedni widzą w nim szansę na wprowadzenie ładu przestrzennego i uproszczenie procesu inwestycyjnego, inni zwracają uwagę na ogromną liczbę zmian ograniczających dotychczasowe możliwości inwestorów, a także nadmierną ilość nowych obowiązków dla gmin. Warto zatem ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Zastosowanie kryterium ceny przy robotach budowlanych
  Przygotowuję siwz na roboty budowlane w zakresie renowacji/odtworzenia wewnętrznej zabytkowej stolarki drzwiowej. Czy po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mogę ustanowić  kryterium ceny z wagą 80% i terminu wykonania z wagą 20%? Załącznikiem do siwz jest opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie pomocniczy przedmiar, specyfikacje techniczne wykonania i ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Zgłoszenie robót budowlanych a decyzja o warunkach zabudowy
  W zgłoszeniu budowy lub robót budowlanych należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Kiedy konieczne jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i co należy do niego dołączyć?
  Inwestor ma obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną (dalej: PIS) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. I po drugie w sytuacji, gdy zakończył budowę, która nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Wzmocnienie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa
  Od 1 stycznia 2017 r. kontrola nad gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa jest realizowana poprzez wprowadzenie obowiązku przekazania przez starostę gospodarującego zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, informacji o zrealizowanych transakcjach do wojewody. Informacje takie podlegają ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Ogólne zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego
  Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien prowadzić książkę obiektu budowlanego (dalej: KOB). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i może skutkować nałożeniem na zobowiązanego grzywny. Zasady prowadzenia KOB regulują przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej: pb) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego.W ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Nowelizacja ustawy o drogach publicznych podpisana
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego przekazywanie środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych, takich jak: jak drogi rowerowe czy chodniki. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Niższe stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego
  Z początkiem 2017 r. zmieniły się stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego. W obu przypadkach są to wartości nieznacznie niższe w stosunku do poprzednich lat. I tak, stawki podatku od nieruchomości spadną o 0,9%. Za m2 mieszkania zapłacimy teraz 0,75 zł, a za metr biura 22,66 zł. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Rodzaj nieruchomości i sposób jej wykorzystania Stawka ...

  Prawo budowlane 31.01.2017
  Mieszkanie Plus przyspieszy rozwój gospodarczy i społeczny
  Zdaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Program Mieszkanie Plus ma pozytywnie wpłynąć na rynek mieszkań w Polsce. Obecnie Ministerstwo pracuje nad ustawą o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym. Ma to być tzw. "bank ziemi" w oparciu o który będą powstawać mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu.Pakiet Mieszkanie Plus ogłoszony przez premier Beatę Szydło 3 czerwca 2016 r. stanowi ...