Wszystkie artykuły

  CIT 11.10.2016
  Limity podatkowe na 2017 rok będą wyższe
  Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem w PIT, CIT i VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczy 5.157.000 zł. Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości ...

  CIT 23.09.2016
  Czy zwolnienie z CIT oznacza brak obowiązków dotyczących cen transferowych
  Czy transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi, która nie skutkuje powstaniem przychodu i kosztu podatkowego, powinna być objęta obowiązkiem dokumentacyjnym? Poznaj najnowszy wyrok NSA. Spółka Skarbu Państwa działała w ramach grupy kapitałowej. Zawierała różne transakcje, np. nabywała udziały i akcje, otrzymywała aporty od Skarbu Państwa. Utrzymywała całościowy lub większościowy ...

  CIT 23.09.2016
  Sprawdź, jak zaliczyć w koszty opłaty za przejazd płatnymi drogami
  Wydatki na przejazd autostradą czy za parking, wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu. W konsekwencji można zaliczyć je do kosztów tylko do wysokości kilometrówki. Spór dotyczył tego, czy ponoszone wydatki związane z przemieszczaniem się pracowników wynajętymi samochodami podczas odbywanych podróży służbowych (opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe) ...

  CIT 23.09.2016
  Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty to odrębne źródło przychodów
  Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszej uchwale uznał, że odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje, powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł. Spór dotyczył tego, jak opodatkować odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za akcje pracownicze. Wątpliwości dotyczyły tego, czy odsetki powinny być opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ...

  CIT 13.09.2016
  Podatnik może uprościć opodatkowanie zaliczki
  Przedsiębiorca, który rejestruje otrzymane zaliczki w kasie fiskalnej ma prawo do uproszczenia rozliczeń podatkowych, ustalając przychód podobnie jak z tytułu rozliczeń VAT.Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania ...

  CIT 02.09.2016
  Jednolity plik kontrolny pomoże w kontroli cen transferowych
  Od kwietnia 2016 roku rozpoczęły się wzmożone kontrole w zakresie prawidłowości stosowanych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej.Problem: Skuteczna kontrola cen transferowych nie była możliwa z uwagi na brak dostępu organów podatkowych do ...

  CIT 17.08.2016
  Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w zakresie cen transferowych. Będą nowe obowiązki
  Zmieni się definicja podmiotów powiązanych, co oznacza, że zostanie podwyższony próg powodujący powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma podmiotami. Wzrośnie on z 5% do wysokości 25%. Czytaj więcej o tych zmianach.Oznacza, że do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo w niewielkim stopniu nie będą już miały zastosowania przepisy o cenach transferowych.Powstanie ...

  CIT 05.08.2016
  Przeterminowane artykuły spożywcze można zaliczyć do kosztów
  Straty wynikające z wycofania przeterminowanych towarów spożywczych ze sprzedaży oraz ewentualnej ich utylizacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Powinny o tym pamiętać sklepy, które latem często rozszerzają ofertę handlową o produkty sezonowe takie jak np. owoce i nie zawsze udaje się mi je sprzedać. Poniesioną stratę wolno zaliczyć do kosztów Kosztami uzyskania ...

  CIT 15.07.2016
  Sprawdź, czy koszty spotkań z kontrahentami to reprezentacja
  Wydatków na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla kontrahentów nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym i detalicznym firan, tkanin oraz konfekcji. Działalność handlowa jest prowadzona poprzez sieć placówek handlowych w całym kraju.Spór dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na ...

  CIT 14.07.2016
  Nie zawsze wydatki związane z leasingiem możesz zaliczyć do kosztów podatkowych
  Jeżeli nie masz dowodów na to, że leasingowane samochody służyły działalności gospodarczej, to nie możesz zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na raty leasingowe i naprawy samochodów.W sytuacji gdy leasing samochodów przeznaczonych na wynajem innemu podmiotowi nie służy osiągnięciu przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to rat leasingowych i napraw ...