Wszystkie artykuły

  CIT 12.04.2012
  Czy polisa OC członka zarządu jest kosztem podatkowym
  Spółki celem zabezpieczenia swoich interesów niezwykle często wykupują członkom zarządu zatrudnionym na umowę o pracę polisę OC. Powstaje wówczas pytanie czy można wydatki na taką polisę zaliczyć do kosztów?Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. ...

  CIT 12.04.2012
  Opodatkowanie nagród przyznanych pracownikom w konkursach
  Pracodawcy w celu zmotywowania pracowników dokonują różnych zabiegów. Dość powszechnym stało się organizowanie różnego rodzaju konkursów. Powstaje problem jak opodatkować nagrody przyznane pracownikom w konkursach.Jeżeli w konkursach uczestniczyli jedynie pracownicy spółki, to wartość otrzymanych nagród będzie stanowiła przychód pracowników ze stosunku pracy. Jeżeli konkurs ...

  Inne podatki i opłaty 12.04.2012
  Opodatkowanie umowy o dzieło pracownika
  Zdarza się, iż pracownicy poza wykonywaniem standardowych zadań pracują również nad dziełami, które mogą być przedmiotem praw autorskich. Powstaje wówczas pytanie czy jest możliwe do takiej działalności zastosowanie 50% kosztów?Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, ...

  PCC 12.04.2012
  Umowa przedwstępna a podatek od czynności cywilnoprawnych
  Jedną z możliwych form przeprowadzenia transakcji powszechnie stosowanych w obrocie jest zawarcie najpierw umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, a następnie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości. Powstaje wówczas problem, w którym momencie odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, ...

  PCC 12.04.2012
  Podatek od czynności cywilnoprawnej poza granicami Polski
  W przypadku zakupu samochodów czy innych rzeczy poza granicami kraju podatnicy mają niezwykle często wątpliwości czy powinni odprowadzić od dokonanej transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się: na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej ...

  PIT 12.04.2012
  Rozwiązanie umowy o leasing a koszty podatkowe
  Obecnie większość firm używa środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego. Pozwala to na wygenerowanie większych kosztów, niż w sytuacji gdyby były one amortyzowane. Problem pojawia się gdy umowa leasingu zostanie rozwiązana przed terminem. Czy należy wtedy skorygować koszty?Umowa mogła być uznana za umowę leasingu operacyjnego, musi spełniać określone warunki: musi ...

  PIT 12.04.2012
  Skutki prawne sprzedaży towaru po preferencyjnej cenie
  Pracodawcy mobilizując pracowników do wydajniejszej pracy często wprowadzają różne zachęty. Jedną z nich jest sprzedaż towaru po preferencyjnej cenie. Jednak taka sprzedaż wywołuje określone skutki. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według wspomnianych reguł, a odpłatnością ponoszoną ...

  PIT 12.04.2012
  Rozliczenie kosztów z tytułu stosunku pracy z telepracownikiem
  Telepraca nie jest zjawiskiem nowym, jednak w dobie kryzysu może przyczynić się do znacznych redukcji kosztów w firmie. Dlatego coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracowników w takiej formie. Najczęściej zakład pracy znajduje się poza miejscowością, w której telepracownik ma miejsce zamieszkania. Wówczas powstaje pytanie jak rozliczyć koszty z tytułu stosunku pracy?Zgodnie ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Zakup nieruchomości przez małżonków a rozliczenie
  Małżonkowie niezwykle często dokonują wspólnych zakupów nieruchomości. Problem pojawia się gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, a faktura zawiera dane obojga małżonków. Pojawia się wówczas pytanie czy może on odliczyć zawarty w niej podatek VAT?Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo o obniżenia kwoty ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Odliczenie podatku VAT od wydatków sfinansowanych dotacją
  Niezwykle popularne stało się uzyskiwanie przez przedsiębiorców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Najczęściej dokonane zakupy udokumentowane są fakturami VAT, w których zawarty jest podatek VAT. Powstaje wówczas pytanie czy można dokonać odliczenia podatku VAT?W myśl podstawowego przepisu o odliczeniu VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania ...