Wszystkie artykuły

  Inne podatki i opłaty 12.04.2012
  Rozliczanie napiwków
  Często dodatkową formą wynagrodzenia zwłaszcza w restauracjach są napiwki dla pracowników. Jednak sposób ich rozliczenia na gruncie podatków nie jest tak oczywisty. Napiwki podlegają opodatkowaniu, jednak sposób ich opodatkowania będzie zależny od sposobu ich otrzymania przez pracowników. Napiwki adresowane do pracowników trafiające do pracodawcy, ...

  PIT 12.04.2012
  Rozwiązanie umowy o leasing a koszty podatkowe
  Obecnie większość firm używa środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego. Pozwala to na wygenerowanie większych kosztów, niż w sytuacji gdyby były one amortyzowane. Problem pojawia się gdy umowa leasingu zostanie rozwiązana przed terminem. Czy należy wtedy skorygować koszty?Umowa mogła być uznana za umowę leasingu operacyjnego, musi spełniać określone warunki: musi ...

  PIT 12.04.2012
  Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  Powszechne jest korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych po godzinach pracy do celów prywatnych. Taki sposób ich użytkowania wywołuje określone skutki podatkowe. Do przychodów pracownika ze stosunku pracy ustawodawca nakazuje zaliczać nie tylko świadczenia mające postać pieniężną. Przychodem są również świadczenia przekazywane w formie rzeczowej ...

  PIT 12.04.2012
  Wydatki na meble a koszty podatkowe firmy
  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w mieszkaniu bardzo często mają problem z rozliczaniem wydatków. Sporna jest kwestia czy wydatki na meble zwiększą koszty podatkowe firmy?Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku ...

  PIT 12.04.2012
  Rozliczanie wynagrodzenia współpracującego małżonka
  Mali przedsiębiorcy niejednokrotnie zatrudniają w swoich firmach małżonków. Jednakże nie zawsze zdają sobie sprawy, iż rozliczenia wynagrodzeń odbiegają od ogólnych zasad. Za przychód pracownika uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Zakup nieruchomości przez małżonków a rozliczenie
  Małżonkowie niezwykle często dokonują wspólnych zakupów nieruchomości. Problem pojawia się gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, a faktura zawiera dane obojga małżonków. Pojawia się wówczas pytanie czy może on odliczyć zawarty w niej podatek VAT?Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo o obniżenia kwoty ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Rozliczanie bonusów dla pracowników
  Pracodawcy w celu zmotywowania pracowników dają im różnego rodzaju bonusy. Otrzymane bonusy najczęściej powodują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przy ustalaniu przychodu powstaje wątpliwość czy należy brać pod uwagę wartość brutto czy netto?Do przychodów pracownika ze stosunku pracy ustawodawca nakazuje zaliczać nie tylko świadczenia mające postać pieniężną. ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Konsekwencje niewydania paragonu
  Każda dostawa towaru lub usługi, realizowana na rzecz ww. odbiorcy, musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jej za pomocą kasy. Jednak nie tylko samo zarejestrowanie jest obowiązkiem sprzedawcy, dodatkowo paragon powinien zostać wydany. W przypadku braku ewidencji z użyciem kasy podatnik nie może dokonywać sprzedaży. ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Wystawienie faktury do paragonu
  Podmioty, które ewidencjonują sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, niezwykle często spotykają się z sytuacją gdy klienci zwracają się z prośbą o wystawienie faktury do paragonu. Powstaje wówczas pytanie kiedy sprzedawca ma prawo a kiedy obowiązek wystawienia jej.Przepisy wymagają, aby - gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej - do kopii faktury podatnik ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Odliczanie VAT z faktury pro forma
  Podstawowym dokumentem umożliwiającym odliczenie jest w większości przypadków faktura VAT. Jednak w obrocie powszechne jest wystawianie przez kontrahentów faktur pro forma. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od ...