Wszystkie artykuły

  Dokumentacja ZUS 10.07.2014
  Za miesięczny urlop bezpłatny czasem trzeba złożyć ZUS RCA
  Za pracownika przebywającego cały miesiąc kalendarzowy na urlopie bezpłatnym pracodawca sporządza wyłącznie raport ZUS RSA, chyba, że w trakcie miesiąca pracownik otrzyma wynagrodzenie, od którego zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.Gdy pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, pracodawca jako płatnik składek, zobowiązany jest złożyć imienny ...

  Dokumentacja ZUS 07.07.2014
  Pobieranie danych z ZUS w programie Płatnik
  W programie Płatnik w wersji 9.01.001 wprowadzono m.in. mechanizm pobierania danych zapisanych na kontach płatników i kontach ubezpieczonych w ZUS. W sytuacji gdy płatnicy pobiorą dane z ZUS, dane znajdujące się w ich bazie danych zostaną zaktualizowane – zmienione/uzupełnione o dane zapisane na kontach w ZUS.Na podstawie danych pobranych z ZUS będzie wykonywana weryfikacja dokumentów ...

  Dokumentacja ZUS 30.06.2014
  Rozwiązanie umowy bezpośrednio po urlopie wychowawczym – dokumenty ZUS
  Jeżeli pracownica po zakończonym urlopie wychowawczym nie powraca do pracy, ustaje tytuł do ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku pracodawca powinien wyrejestrować ją z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA.W okresie urlopu wychowawczego pracownik nie zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń, ponieważ nadal wiąże go z pracodawcą stosunek pracy. W związku z udzielonym urlopem wychowawczym ...

  Dokumentacja ZUS 16.06.2014
  Błędy w rozliczeniach z ZUS oznaczają konieczność korygowania dokumentów
  Nie wszystkie błędy popełniane przez płatników przy wypełnianiu dokumentów do ZUS są automatycznie weryfikowane przez program Płatnik.  Dotyczy to m.in. nieskładania raportów zerowych za miesiąc, w którym ubezpieczony nie otrzymał wynagrodzenia, przekazania dwóch raportów imiennych ZUS RCA i ZUS RZA za tego samego ubezpieczonego, wykazywanego w jednym komplecie dokumentów rozliczeniowych. Prowadzący ...

  Dokumentacja ZUS 16.06.2014
  Obowiązki płatnika składek kontrolowanego przez ZUS
  Płatnik składek zobowiązany jest udostępniać wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane bezpośrednio u niego lub u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów.Płatnik składek ponadto musi udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w ...

  Dokumentacja ZUS 16.06.2014
  Po zakończeniu kontroli ZUS zawsze konieczny jest protokół
  Ustalenia kontroli opisywane są przez inspektora w protokole kontroli, który powinien zawierać m.in. oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej ZUS, oznaczenie kontrolowanego płatnika składek, oznaczenie inspektorów kontroli ZUS wykonujących kontrolę, określenie zakresu kontroli.Oprócz wymienionych elementów protokół pokontrolny zawierać powinien:• czas trwania kontroli z określeniem ...

  Dokumentacja ZUS 16.06.2014
  ZUS musi zawiadomić płatnika o kontroli
  Przed rozpoczęciem kontroli inspektor doręcza zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania przez płatnika składek. Zobowiązuje w nim przedsiębiorcę do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.Zawiadomienie doręczane jest za pokwitowaniem przez ...

  Dokumentacja ZUS 02.06.2014
  Kod tytułu ubezpieczenia w raportach taki sam jak w zgłoszeniu
  Kod tytułu ubezpieczenia wykazywany w dokumentach rozliczeniowych musi być taki jak ten wykazany w dokumencie zgłoszeniowym. Jeżeli płatnik w dokumencie rozliczeniowym wpisał błędny kod tytułu ubezpieczenia, musi dokonać korekty tego błędu.Skorygowane raporty rozliczeniowe powinny być dołączone do deklaracji rozliczeniowej korygującej ZUS DRA. Należy je oznaczyć takim samym numerem ...

  Dokumentacja ZUS 30.05.2014
  Nadpłacone kwoty można odliczyć z następnej pensji
  Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W takim przypadku nie jest potrzebna zgoda zatrudnionego. Odliczenia tego można jednak dokonać tylko w kolejnym, bezpośrednio następującym terminie płatności, a więc przy następnej wypłacie ...

  Dokumentacja ZUS 21.05.2014
  Wypełnienie ZUS RSA przy dwóch tytułach przerw w opłacaniu składek
  Niekiedy w tym samym miesiącu płatnik wykazuje dwie przerwy w opłacaniu składek ubezpieczonego, a ponieważ każda z tych przerw ma inny tytuł, istnieje konieczność wypełnienia dwóch kolejnych bloków.Problem ten omawiamy na przykładzie.Przykład:Pracownicy została przedłużona umowa o pracę do dnia porodu. Przebywała na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Urodziła dziecko 6 ...