Wszystkie artykuły

  Czas pracy 25.04.2019
  Jak liczyć ryczałt za nadgodziny i kto może go mieć?
  Wprowadzenie ryczałtu za nadgodziny zawsze było wygodne dla kadr, bo ułatwiało rozliczenia. Zaś po zmianach z 1 stycznia 2019 r. jest jeszcze korzystniejsze. Zwalnia bowiem z obowiązku rejestrowania godzin pracy (a więc zasadniczo także z obowiązku wskazywania początku i końca pracy). Jednak nie każdemu pracownikowi można wprowadzić ryczałt za nadgodziny. Kto może go mieć? Jak obliczać ...

  Czas pracy 16.10.2017
  Wyjazdowe szkolenie – jak rozliczać czas pracy?
  Jedynie czas spędzony przez pracownika na szkoleniu odbywanym na polecenie pracodawcy należy zaewidencjonować jako czas pracy. Jak to rozumieć?Prawo pracy wyraźnie nakazuje wliczać do czasu pracy jedynie szkolenia z zakresu bhp. Natomiast nie ma regulacji dotyczących wliczania do czasu pracy pozostałych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika.Przyjmuje się jednak dość powszechnie, ...

  Czas pracy 19.05.2017
  Zawieramy kolejną umowę. Czy okres rozliczeniowy liczymy oddzielnie?
  Załóżmy, że pracownik miał jedną umowę do marca, a kolejną zaczyna od 1 kwietnia. A tymczasem okres rozliczeniowy czasu pracy obejmuje 2 miesiące – marzec i kwiecień. Jak rozliczać czas pracy – łącznie w marcu i kwietniu? Czy oddzielnie, bo były dwie umowy o pracę?Każdą z umów traktujemy odrębnieNa wstępie zaznaczyć należy, że każdy z łączących pracownika z pracodawcą ...

  Czas pracy 19.05.2017
  Kto może stosować system zadaniowy?
  System zadaniowy można stosować tylko wobec niektórych pracowników. Jednak katalog takich osób może być dość szeroki.System zadaniowego czasu pracy możemy stosować jedynie wobec niektórych pracowników. Jego wprowadzenie jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione jedną z trzech przesłanek:1)     rodzajem pracy,2)     jej organizacją lub3)     miejscem wykonywania ...

  Czas pracy 25.02.2016
  Przerwy w pracy, nie zawsze od pracy
  Prawo do przerwy w pracy jest uprawnieniem pracowniczym. Niektóre z przerw pracodawca musi zapewniać pracownikom, inne – tylko może. Do uprawnień dyrektywnych pracodawcy należy również zobowiązanie pracowników do ich wykorzystywania w określonym czasie, a w niektórych przypadkach nawet w określony sposób. Nie zawsze bowiem przerwa w pracy oznacza przerwę od pracy.Jedyną przerwą, ...

  Czas pracy 04.12.2015
  Elastyczne planowanie czasu pracy przy okresowym natężeniu prac w ciągu roku
  Im dłuższy okres rozliczeniowy, tym elastyczniej pracodawca może planować dni i godziny pracy w poszczególnych miesiącach.Przepisy pozwalają w każdym systemie czasu pracy wydłużyć okres rozliczeniowy aż do 12 miesięcy, pod warunkiem jednak, że: jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, i zarazem zostaną zachowane ogólne zasady ...

  Czas pracy 03.12.2015
  Czy system czasu pracy można zmienić „na chwilę”?
  Pracodawca może stosować te systemy czasu pracy, które przewiduje regulamin pracy. W konsekwencji wprowadzenie dla pracowników systemu równoważnego – bo taki tyko dopuszcza stosowanie wydłużeń powyżej 8 godzin pracy na dobę – poprzedzone musi być zmianą regulaminu, jeżeli w obecnej jego treści przewidziano jedynie system podstawowy. Możliwe będzie przy tym stosowanie równoważnego ...

  Czas pracy 03.12.2015
  Od kiedy zaczyna się praca zaliczana do pracy w wolną sobotę
  Do celów rozliczania czasu pracy pracownika przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.Załóżmy, że pracownik skończył pracę w piątek o 22.00 (pracuje od poniedziałku do piątku na dwie zmiany: 6.00-14.00 i 14.00-22.00). Pracodawca wezwał go do pracy w sobotę na 18.00 ...

  Czas pracy 02.11.2015
  Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – inny sposób liczenia
  Obliczając stawkę za 1 godzinę pracy dla potrzeb ustalenia dodatku za nadgodziny dobowe, wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej dzieli się przez nominalną liczbę godzin pracy dla danego miesiąca (liczoną zgodnie z art. 130 kp).  Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia: wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej ...

  Czas pracy 24.09.2015
  Ustalanie limitu godzin ponadwymiarowych
  Limit godzin pracy, po przekroczeniu którego pracownik niepełnoetatowy uzyskuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę, najlepiej ustalić na poziomie tygodniowym. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego ...