Wszystkie artykuły

  Dotacje, darowizny, projekty 17.11.2015
  Wydatkowane środki z dotacji trzeba odpowiednio udokumentować
  Organizacja pozarządowa musi rozliczyć otrzymane środki finansowe. W tym celu wysyła instytucji dotującej szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Często instytucje finansujące rozkładają przyznane kwoty dotacji na transze. Niewykorzystanie lub nierozliczenie pierwszej transzy uniemożliwia przekazanie następnych. Niektóre z organizacji, mimo prób uzyskania dokumentacji przez ...

  Dotacje, darowizny, projekty 17.11.2015
  Refundacja na wyposażenie nowego stanowiska dla osoby bezrobotnej
  Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Refundacja przyznawana jest na wniosek organizacji, po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tym stanowisku bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej ...

  Dotacje, darowizny, projekty 17.11.2015
  Nie wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowalne
  Wydatki kwalifikowalne to takie, które są niezbędne do realizacji projektu, a ponadto mają bezpośredni związek z wytyczonymi celami. Ich prawidłowa kwalifikacja i ewidencja księgowa pozwala prawidłowo rozliczyć koszty projektu i uniknąć zwrotu błędnie zakwalifikowanych kosztów, a nawet całej dotacji.Realizując projekt trzeba pamiętać, że kosztami kwalifikowanymi są zarówno środki ...

  Dotacje, darowizny, projekty 17.11.2015
  Dotacje celowe w księgach rachunkowych organizacji pozarządowych
  Jednym ze źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych są dotacje. Tego rodzaju dofinansowanie wymaga dokładnego rozliczenia zgodnego przede wszystkim z zawartą umową.Dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych przeznaczone na dofinasowanie realizacji zadań ...

  Dotacje, darowizny, projekty 17.11.2015
  Dotacja w sprawozdaniu finansowym
  Ujęcie otrzymanych dotacji w sprawozdaniu finansowym powinno być uzależnione od ich przeznaczenia. Dotacje w bilansie wykazuje się w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy dokonane równolegle do amortyzacji.W bilansie wykazywane są jedynie rzeczywiście otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, które zostały ujęte na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe ...

  Dotacje, darowizny, projekty 17.11.2015
  Dotacje są opodatkowane jak czynności, których dotyczą
  Samo otrzymanie dotacji nie stanowi żadnej czynności ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Jeśli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze są przekazywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług, wówczas istnieje bezpośredni związek między ...