Wszystkie artykuły

  Zawarcie małżeństwa 29.08.2012
  Kiedy można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Obywatele polscy, kobieta i mężczyzna mogą zawrzeć związek małżeński także za granicą. Aby mogli to zrobić muszę dopełnić kilku formalności, m.in. muszą okazać dokumenty tożsamości oraz przedłożyć odpisy aktów urodzenia. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą ...

  Zawarcie małżeństwa 29.08.2012
  W jakim wieku można zawrzeć małżeństwo
  Zasadą jest, że małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która nie skończyła 18 lat. Od tej zasady przepisy przewidują wyjątki – m.in. sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa przez kobietę zanim ukończy ona 18. roku życia. Sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 18 lat kobiecie, która ukończyła 16 lat, ale może to nastąpić z ważnych powodów, ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy wynajmujący może wejść do lokalu
  Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu. Na skutek zawarcia umowy najmu (lub podobnej umowy) traci on jednak prawo do korzystania i używania lokalu. Nie może on również w nim przebywać ani z niego korzystać. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy wynajmujący może wejść do lokalu, który komuś wynajął.Procedurę wejścia do lokalu reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, ...

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie
  Przepisy zapewniają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie szereg praw, m.in. prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, do żądania wszczęcia procedury Niebieskiej Karty. Osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie oraz dzieci, które są pod opieką tej osoby mają prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Komu przysługuje lokal socjalny
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zabrania eksmitowania ludzi „na bruk”. Osobom, którym nie przysługuje inny lokal, gmina powinna zapewnić lokal socjalny. Orzekając w sprawie eksmisji sąd musi orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których eksmisja dotyczy. Sąd musi z ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Czy tylko wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania
  Stronami umowy najmu lokalu mieszkalnego są wynajmujący i najemca. Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu, który oddaje lokal do używania innej osobie. Najemca to osoba biorąca lokal w najem. Najemca nazywany jest również lokatorem. Umowę najmu lokalu może wypowiedzieć jednak nie tylko strona ale i inny lokator. Prawo do wytoczenia powództwa o rozwiązanie umowy najmu przysługuje ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy najemca musi zapłacić kaucję
  Często umowy najmu lokali przewidują zapłatę kaucji. Wysokość kaucji, jej zwrot i waloryzację regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy te warto przeczytać przed podpisaniem umowy i wpłaceniem kaucji.Wpłata kaucji ma zabezpieczać interesy wynajmującego. Z kaucji wynajmujący może potrącać należności względem ...

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Czym jest przemoc w rodzinie
  Przemoc w rodzinie jest skierowana wobec osób najbliższych. Polega na jednorazowym albo powtarzającym się działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Przemoc może być fizyczna, psychiczna bądź seksualna. Definicja przemocy w rodzinie Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie ...

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Gdzie może szukać pomocy bite dziecko
  Dziecko ma prawo samo złożyć zawiadomienie o stosowaniu wobec niego przemocy. W przypadku gdy dziecko jest bite pracownik społeczny jest zobowiązany do natychmiastowego odizolowania go od sprawcy przemocy w rodzinie. Złożenie przez dziecko zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przemocy w rodzinie Dziecko ma prawo samo złożyć do policji lub w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu ...

  Ustanie małżeństwa 24.08.2012
  Jakie są skutki bigamii
  Osoba, która pozostaje w związku małżeńskim nie może ponownie zawrzeć małżeństwa. Z bigamią, czyli ponownym zawarciem małżeństwa, mimo pozostawania w związku małżeńskim wiążą się określone skutki prawne.W razie bigamii każdy, kto ma interes prawny w tym, może domagać się unieważnienia małżeństwa. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu bigamii, jeżeli poprzednio ...