Wszystkie artykuły

  Inwentaryzacja 04.11.2013
  Metoda inwentaryzacji zależy od składnika aktywów
  Wytyczne ustawy o rachunkowości określają metodologię przeprowadzania inwentaryzacji, uzależniając zastosowaną metodę od rodzaju inwentaryzowanego składnika aktywów i pasywów. Inwentaryzacji stanu aktywów, pasywów oraz innych składników jednostki dokonuje się w drodze spisu z natury, potwierdzenia stanu, weryfikacji z dokumentami.Podstawową i najbardziej pracochłonną metodą inwentaryzacji ...

  Inwentaryzacja 30.10.2013
  Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
  Jednostka w trakcie inwentaryzacji powinna ocenić, które składniki spełniają warunki zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych. Należy je zinwentaryzować drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację środków trwałych, do których ...

  Inwentaryzacja 28.10.2013
  Błędy w inwentaryzacji przy zakończeniu działalności firmy - ewidencja
  Błędy w inwentaryzacji przy zakończeniu działalności powiązane są najczęściej ze specyfiką działalności firmy. Pojawiające się różnice inwentaryzacyjne powodują niemożność pełnego wykorzystania inwentaryzacji jako źródła danych o rzeczywistym stanie aktywów i pasywów jednostki.Błędy w inwentaryzacji, jakie pojawiają się można podzielić na błędy dotyczące: ogólnego ...

  Inwentaryzacja 15.10.2013
  Metodą potwierdzenia sald można łatwo wykryć nieprawidłowości
  W wypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz papierów wartościowych, uzgodnienie salda na dzień bilansowy odbywa się na podstawie dokumentu otrzymanego z banku prowadzącego dany rachunek lub od jednostki, w której są przechowywane papiery wartościowe. Dla należności (w tym z tytułu udzielonych pożyczek) - obowiązek uzgodnienia stanu salda spoczywa na wierzycielu. ...

  Inwentaryzacja 09.10.2013
  Zasady kompensowania różnic inwentaryzacyjnych
  Kompensować można ze sobą jedynie różnice inwentaryzacyjne dotyczące rzeczowych składników majątku obrotowego. Kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać tylko niedobory uznane za niezawinione, tzn. powstałe z przyczyn wykluczających odpowiedzialność materialną osoby lub osób, którym je powierzono.Niedobry inwentaryzacyjne można kompensować z nadwyżkami, jeśli spełnione są równocześnie ...

  Inwentaryzacja 08.10.2013
  Zasady ustalania różnic inwentaryzacyjnych
  Po dokonaniu wyceny zinwentaryzowanych składników aktywów ustala się dla nich różnice inwentaryzacyjne przez porównanie stanów ewidencyjnych ze stanami z natury, wynikającymi z arkuszy inwentaryzacyjnych, kierując się odpowiednimi regułami.W przypadku składników ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo lub ilościowo, punktem wyjścia ustalenia różnic inwentaryzacyjnych są rozbieżności ...

  Inwentaryzacja 03.10.2013
  Inwentaryzację można przeprowadzić metodą weryfikacji
  Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów, środki trwałe w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, czy udziały i akcje w spółkach kapitałowych – to część aktywów inwentaryzowanych metodą weryfikacji danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.Inwentaryzacja metodą weryfikacji ...

  Inwentaryzacja 01.10.2013
  Udzielone pożyczki inwentaryzujemy metodą potwierdzenia salda
  Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia salda. Dzięki tej metodzie można wykryć nieprawidłowości i nadużycia w gospodarce finansowej.Rodzaj aktywów i pasywów objętych metodą potwierdzenia salda:aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, lokaty i kredyty,należności, pożyczki, zobowiązania – z wyjątkiem ...

  Inwentaryzacja 30.09.2013
  Nie zawsze spis z natury przeprowadza się na dzień bilansowy
  Środki trwałe, rzeczowe składniki aktywów obrotowych, aktywa pieniężne czy aktywa finansowe takie jak akcje, obligacje, czeki i weksle o terminie płatności i wymagalności ponad 3 miesiące – to tylko część aktywów i pasywów, które trzeba inwentaryzować metodą spisu z natury.Inwentaryzacja metodą spisu z natury składa się z następujących czynności: ustanowienie stanu faktycznego ...

  Inwentaryzacja 23.09.2013
  Inwentaryzacja przy przecenie towarów
  Przeceny towarów dokonuje się, gdy tracą swoją wartość użytkową lub handlową. Jednak do przeprowadzenia przeceny towarów nie wystarcza tylko podjęcie odpowiedniej decyzji, lecz właściwe jej uzasadnienie i przeprowadzenie.Należy pamiętać, że wprawdzie żadne przepisy nie zabraniają przedsiębiorcy dokonania przeceny składników aktywów obrotowych, w tym przypadku towarów handlowych, ...