Wszystkie artykuły

  Inspekcja Transportu Drogowego 09.10.2015
  Nowa broń Inspekcji Transportu Drogowego
  Najprawdopodobniej pod koniec listopada 2015 roku inspektorzy z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomią dwa nowe rodzaje urządzeń służących do karania kierowców: odcinkowy pomiar prędkości oraz system wychwytujący przejazd na czerwonym świetle. Odcinkowe pomiary prędkości zostaną zainstalowane w 29 miejscach w Polsce, z czego trzy przy drogach krajowych 7, 50 ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 25.09.2015
  Fotoradary nie dla straży miejskiej
  Zgodnie z uchwaloną ustawą strażnicy miejscy zostaną pozbawieni wszystkich uprawnień związanych z fotoradarami stacjonarnymi i mobilnymi. Niestety, nie wiadomo, co jak potoczą się już rozpoczęte sprawy dotyczące kar z tych urządzeń.Straż miejska będzie mogła karać tylko kierowców niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym.Czy ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 22.09.2015
  Wydłużające się odprawy graniczne na Węgrzech
  W związku z otrzymywanymi sygnałami odnośnie wydłużających się odpraw granicznych na terytorium Węgier, na podstawie informacji przekazanej przez stronę węgierską, GITD poinformował o możliwości dokonywania wstępnych rejestracji autobusów/autokarów przyjeżdżających na granicę węgierską w celu jej przekroczenia. Przedmiotowych rejestracji można dokonywać za pośrednictwem poczty ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 09.09.2015
  ITD może kwestionować uwierzytelniony notarialnie wypis z licencji
  Organ udzielający licencji wspólnotowej wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.Organ, który udziela licencji (w Polsce jest nim Główny Inspektor Transportu Drogowego), wydaje również wypisy w określonej liczbie. Przepisy ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 08.09.2015
  Kara za przekroczenie liczby pasażerów autobusu na linii regularnej
  Za przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolona kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 złotych.Przepisy nie przewidują sankcji w postaci „odebrania prawa jazdy”. Zgodnie z prawem, w ściśle określonych przypadkach możliwe jest natomiast zatrzymanie prawa jazdy oraz cofnięcie uprawnień. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 12.08.2015
  Dojazd na parking w celu zabezpieczenia ładunku to nie jest nagła okoliczność
  Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji nagłych i nie dających się przewidzieć. Okolicznością taką nie będzie więc dojazd do bezpiecznego miejsca parkingowego dla zabezpieczenia ładunku, ponieważ obowiązki przewoźnika wykonującego przejazd obejmują również zapewnienie miejsc parkingowych i jest to okoliczność przewidywalna.Tak orzekł ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 12.08.2015
  Nie wolno nakładać dwóch kar za to samo naruszenie przepisów
  ITD nie może dwukrotnie karać przewoźnika za to samo zachowanie nawet, jeżeli kary te określają dwa różne przepisy ustawy o transporcie drogowym. W sytuacji, gdy nieokazanie danych z tachografu cyfrowego spowodowane było niewczytaniem tych danych, kara powinna zostać nałożona tylko za naruszenie obowiązku wczytania danych z tachografu (l.p. 6.3.12. załącznika nr 3 do utd), a nie także ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 11.08.2015
  Przejazd przez kanał La Manche – komunikat GITD
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego opublikował komunikat w związku z zakłóceniami w wykonywaniu transportu międzynarodowego przez kanał La Manche.W związku z zakłóceniami w wykonywaniu transportu międzynarodowego przez kanał La Manche spowodowanymi sytuacją w Calais i Dover, Główny Inspektor Transportu Drogowego postanowił  przypomnieć podległym służbom kontrolnym oraz kierowcom ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 04.08.2015
  Ponowna legalizacja tachografu przed ustawowym terminem
  Firmy nie powinny bagatelizować obowiązku kalibracji tachografów choćby z powodu konsekwencji kar, jakie są nakładane za jej brak. Koszty wynikające z niedopilnowania terminu kalibracji lub zaistnienia okoliczności jakie powodują, że legalizacja ta traci swoją ważność, to 2.000 zł dla osoby zarządzającej w firmie oraz 1.000 zł dla przedsiębiorstwa. Biorąc te koszty pod uwagę warto ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 20.07.2015
  Sposób, przetwarzania przez GITD danych i obrazów jest niekonstytucyjny
  Przekazanie przez ustawodawcę do uregulowania w rozporządzeniu materii sposobu, trybu i warunków technicznych udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, pomimo że samo udostępnianie i usuwanie tych obrazów i danych przez Inspekcję Transportu Drogowego nie zostało objęte treścią regulacji ustawowej, jest niezgodne z Konstytucją. ...