Wszystkie artykuły

  Instytucje kultury 25.10.2016
  Kto pokrywa koszty konkursu na dyrektora teatru, który przeprowadza organizator
  Wydatki związane z organizacją i pracami komisji konkursowej pokrywa organizator instytucji kultury, której dyrektor ma być wyłoniony w drodze konkursu.W celu przeprowadzania konkursu organizator powołuje komisję konkursową w składzie: 3 przedstawicieli organizatora, 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2 przedstawicieli zakładowych organizacji ...

  Instytucje kultury 25.10.2016
  Nieodpłatne usługi w teatrze a prewspółczynnik – najnowsze stanowisko fiskusa
  W interpretacji indywidualnej z 20 września 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP3/4512-372/16-2/EJ) uznał, że teatr nie musi stosować prewspółczynnika z uwagi na organizację gali wręczenia nagród, imprezy plenerowe, promocję książek na terenie teatru. Obowiązku stosowania prewspółczynnika nie powoduje nieodpłatne zapewnianie aktorom mieszkania na czas prób do spektakli ...

  Instytucje kultury 11.10.2016
  Koszty uzyskania przychodów dla niektórych artystów – będą zmiany
  Aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, artyści malarze, rzeźbiarze, muzycy, fotograficy, literaci, lutnicy, kaskaderzy od Nowego Roku będą prawdopodobnie otrzymywali więcej pieniędzy. Wynika to z faktu, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja dotyczy dotyczący kosztów uzyskania przychodów ...

  Instytucje kultury 12.09.2016
  Jak pracownikom instytucji kultury wypłać dodatek stażowy, funkcyjny oraz specjalny
  Pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury nabywają prawo do dodatku stażowego po osiągnięciu określonego stażu zawodowego i jest to świadczenie obligatoryjne. W stażu tym uwzględnia się nie tylko okresy zatrudnienia w ramach umów o pracę. Dlatego warto sprawdzić jakie.Dodatek stażowyDodatek za wieloletnią pracę, popularnie zwany dodatkiem stażowym, generalnie jest świadczeniem ...

  Instytucje kultury 12.09.2016
  Co zmieni się w rachunkowości i VAT w 2017 roku
  Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości wynikają z konieczności dostosowania prawa bilansowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1). Przy ...

  Instytucje kultury 31.08.2016
  Kto prowadzi dokumentację pracowniczą dyrektora instytucji kultury
  Więź z organizatorem ogranicza się przede wszystkim do finansowania działalności, powoływania i odwoływania dyrektora oraz do nadzoru nad działalnością danej instytucji kultury. Dyrektor natomiast zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Skoro dyrektor jest reprezentantem instytucji kultury i jest powoływany na to stanowisko, to trudno uznać, aby był on „podmiotem zewnętrznym” ...

  Instytucje kultury 31.08.2016
  Jak rozliczać VAT niepodlegający odliczeniu
  Instytucja kultury księguje najczęściej VAT na konto 221 „VAT naliczony”. Poza tym, sporządza dodatkowo ewidencję VAT. Niektóre instytucje kultury VAT nieodliczany ewidencjonują osobno na koncie zespołu 4. Sprawdźmy, czy takie postępowanie jest prawidłowe. Wątpliwości mogą dotyczyć także finansowania części VAT naliczonego, która dotyczy wydatków pokrytych z dotacji organizatora.W ...

  Instytucje kultury 08.08.2016
  Jakich błędów unikać przy rozliczaniu dotacji ze środków budżetowych
  Instytucje kultury często realizują różne projekty, na które otrzymują dotacje ze środków danego projektu (np. z Funduszu Małych Projektów), a także ze środków budżetu państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Zdarza się, że instytucja kultury ma problem, czy otrzymane środki zakwalifikować jako dotację na cele bieżące czy też jako pozostałe przychody. Podpowiadamy, ...

  Instytucje kultury 08.08.2016
  Jak rozliczać kierowcę pracującego na zleceniu
  Ośrodek kultury ma prawo zatrudniać na podstawie umowy cywilnoprawnej kierowcę, który w przypadkach organizowania przez ośrodek wyjazdów z młodzieżą zawozi i przywozi dzieci na różnego rodzaju imprezy, ferie czy wakacje. Sprawdźmy, czy zleceniodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy takiego kierowcy oraz czy taki zleceniobiorca powinien złożyć nam oświadczenie, że jest zatrudniony ...

  Instytucje kultury 01.08.2016
  Jak powinien wyglądać nadzór organizatora nad instytucją kultury
  Instytucje kultury jako jednostki organizacyjne nie są całkowicie samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Z przepisów uodk wynika wiele czynności, jakie może, a niekiedy ma obowiązek wykonywać organizator w stosunku do instytucji kultury. I tak organizator może: wydawać akt o utworzeniu instytucji kultury, nadawać statut instytucji kultury, wydawać opinie w przedmiocie regulaminu organizacyjnego ...