Wszystkie artykuły

  Instytucje kultury 18.01.2017
  Dyrektor teatru – menedżer czy artysta
  Praca dyrektora instytucji kultury nie jest pracą artystyczną, ale poza obowiązkami kierowniczymi dyrektor może także wykonywać prace artystyczne, np. jako muzyk, aktor, choreograf, reżyser, scenograf itp.Rola dyrektora – głównie menedżerskaZakres obowiązków i rola dyrektora instytucji kultury jest głównie rolą kierownika, menedżera – osoby, która kieruje całością instytucji ...

  Instytucje kultury 03.01.2017
  Praktykant w instytucji kultury to nie pracownik
  Instytucje kultury są uprawnione do przyjmowania absolwentów do odbycia praktyk. Praktykant sam nabywa umiejętności, ale może być pomocny dla instytucji, ponieważ wykonuje wiele czynności podobnych do tych, jakie wykonują pracownicy. Praktyka musi się jednak odbywać przy uwzględnieniu tego, że nie posiada on doświadczenia zawodowego i jego zdobycie ma nastąpić dopiero podczas odbywania ...

  Instytucje kultury 20.12.2016
  Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora
  W przypadku pracowników instytucji artystycznych można mówić o ograni­czeniach w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia.Zgodnie z art. 31a ust. 4 uodk podjęcie przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania zgody pracodawcy, o ile dodatkowe zatrudnienie lub zajęcia mogłyby kolidować z wykonywaniem przez pracownika obowiązków ...

  Instytucje kultury 20.12.2016
  Jak zaksięgować darowiznę zbiorów bibliotecznych
  Biblioteki niejednokrotnie otrzymują od czytelników książki w formie darów. Przyjęcie takich książek instytucja kultury powinna ująć w księgach rachunkowym po dokonaniu wyceny.Darowane książki są dla biblioteki przychodem, który trzeba wycenić. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, bo do takich należy zaliczyć pozycje wydawnicze, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia ...

  Instytucje kultury 06.12.2016
  Zakup paliwa za granicą – jak właściwie liczyć koszty uzyskania przychodów
  Dyrektor instytucji kultury odbywa zagraniczne podróże służbowe firmowym samochodem. Czy ponoszone za granicą koszty nabywania paliwa stanowią koszty uzyskania przychodów w kwotach netto czy brutto?Przepisy ustawy o PIT wyłączają, co do zasady, możliwość zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT). Od wielu lat przyjmuje ...

  Instytucje kultury 06.12.2016
  Jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie instytucji kultury
  Statut należy do najważniejszych aktów wewnętrznego prawa instytucji kultury. Jest on  niejako „konstytucją” danej instytucji. Ustala on władze instytucji, zakres działania i ramy organizacyjne. Należy pamiętać, że statut ma charakter ramowy.Szczegóły organizacji wewnętrznej, podział na komórki organizacyjne i zasady podległości służbowej pomiędzy kierownictwem a pracownikami, ...

  Instytucje kultury 23.11.2016
  Ewidencja księgowa inwentaryzacji
  Różnice inwentaryzacyjne do czasu ich rozliczenia ujmuje się na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki”. Można także użyć odrębnego konta zespołu 2, np. 241 „Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych”. Ze względu na to, że niedobory i nadwyżki ewidencjonuje się osobno, najczęściej instytucja kultury stosuje odpowiednią analitykę (np. konto 241-1 „Rozliczenie niedoborów”, konto ...

  Instytucje kultury 23.11.2016
  Konflikt w instytucji kultury – co z dyrektorem
  Sama sytuacja konfliktowa w instytucji kultury nie daje prawa organizatorowi do odwołania dyrektora – chyba że łączy się z nią naruszenie prawa przez dyrektora albo naruszenie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kulturyZamknięty katalog przyczyn odwołania dyrektora instytucji kultury nie daje bezpośrednio możliwości odwołania go, w sytuacji ...

  Instytucje kultury 09.11.2016
  Wyższa płaca dla dyrektora instytucji kultury
  Nowelizacja ustawy kominowej z 2000 r. związana z wejściem w życie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi spółkami podniosła znacząco limity wynagrodzeń dyrektorów samorządowych instytucji kultury, przy czym nie musi to oznaczać automatycznych podwyżek płac dla tej grupy zatrudnionych.Dotychczas obowiązujące jednolite zasady dotyczące tzw. likwidacji kominów płacowych, ...

  Instytucje kultury 09.11.2016
  Jakie zdarzenia możemy księgować w czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Czynnych rozliczeń IK dokonuje wówczas, gdy wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczą miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostały poniesione. Dlatego też nie powinny one obciążać wyłącznie okresu bieżącego.Do najczęstszych tego typu kategorii kosztów w praktyce zaliczamy:a)      usługę najmu lokalu – czynsz zapłacony z góry za rok,b)      ubezpieczenia ...