Wszystkie artykuły

  Instytucje kultury 28.08.2018
  Jak zinterpretować zapis w regulaminie wynagradzania
  W ramach  posiadanych środków centrum kultury może wypłacić  pracownikowi nagrodę roczną. Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Nagrodę roczną ustala się w wysokości do 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, ...

  Kadry 28.08.2018
  Nagrody jubileuszowe – w jakim terminie trzeba je wypłacić
  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Błędem byłoby zatem wypłacanie tej nagrody na przykład na koniec roku czy koniec sezonu artystycznego. Wyjątek dotyczy opisanej wcześniej sytuacji przejścia na emeryturę.Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi ...

  Instytucje kultury 12.01.2018
  Od 2018 roku zmieniają się limity kosztów autorskich
  Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu od 1 stycznia 2018 r. nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. Do 31 grudnia 2017 r. limit wynosi połowę tej kwoty, czyli 42.764 zł.Druga zmiana polega na tym, ze koszty te będziemy mogli stosować tylko do niektórych przychodów. Ponadto, do art. 22 ustawy o PIT ...

  Instytucje kultury 12.12.2017
  Dyrektor odpowiada za inwentaryzację
  Na dzień kończący rok obrotowy instytucja kultury jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dyrektor instytucji już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności oraz delegować uprawnienia i zadania na odpowiednich pracowników lub działy. To ostatni moment, aby sporządzić harmonogram działań.Do prawidłowego sporządzenia ...

  Instytucje kultury 12.12.2017
  Kto może otrzymać dodatek świąteczny w instytucji kultury
  Dyrektor ośrodka kultury chce ze środków własnych (nie z dotacji) wypłacić pracownikom dodatek na święta Bożego Narodzenia, czy taki dodatek może otrzymać również dyrektor, zastępca i główna księgowa. Byłby to dodatek jednorazowy oskładkowany i opodatkowany, wypłacony w grudniu. Sprawdźmy, czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.Wypłata dodatku świątecznego musi nastąpić ...

  Instytucje kultury 18.10.2017
  Dyrektora można konstruktywnie skrytykować, ale nie oczernić
  Instytucje kultury, w których wszyscy podwładni w pełni zadowoleni są z Dyrektora należą do rzadkości. Krytyka szefa jest nierozerwalnie związana ze sprawowaniem takiej funkcji. Ważne aby nie przekroczyła ona odpowiednich granic, gdyż zbyt ostra skończyć się może nawet dyscyplinarką dla pracownika.Krytykowanie zwierzchnika nie spotyka się zwykle z akceptacją dyrektora instytucji. ...

  Instytucje kultury 03.10.2017
  Jak uniknąć 10 kardynalnych błędów w statucie instytucji kultury
  Oprócz braków formalnych w statucie mogą pojawić się inne, poważne błędy merytoryczne. Albo nie zostały w nim uregulowane jakieś istotne kwestie, albo zapisano w nim rozwiązania pewnych spraw w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Błędy takie przesądzają zazwyczaj o uchyleniu statutu i potraktowaniu go jako aktu nieobowiązującego.10 błędów, których nie może być w statucie ...

  Instytucje kultury 25.09.2017
  Jaka powinna być treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury
  Zgodnie z art. 16 ust. 1 uodk kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu. Tym samym procedura konkursowa jest zasadniczo fakultatywna i o rozpisaniu konkursu decyduje organizator. Wyjątkiem są samorządowe instytucje kultury zamieszczone w wykazie wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W tych instytucjach ...

  Instytucje kultury 30.08.2017
  Samochód służbowy parkowany obok mieszkania dyrektora teatru
  Dyrektorzy teatrów korzystają często ze służbowych samochodów osobowych. Samochody parkują obok miejsca zamieszkania dyrektora. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby teatr miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Zakładamy, że teatr jest podatnikiem VAT (prowadzi działalność gospodarczą obok działalności związanej z kulturą).W przypadku wydatków związanych z pojazdami ...

  Instytucje kultury 01.08.2017
  Za jakie prace płacić doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje
  Na rynku istnieje wiele firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, należy pamiętać, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. Współpraca ...