Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracownika 22.09.2015
  Czy sympozjum jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
  Uczestnictwo pracownika w konferencji, seminarium lub sympozjum, można zakwalifikować jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Podwyższanie kwalifikacji zatrudnionych może się bowiem odbywać we wszystkich formach.W myśl art. 1031 Kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy ...

  Prawa i obowiązki pracownika 21.08.2015
  Ostrożnie z egzekwowaniem polecenia wzięcia udziału w szkoleniu
  Nakazywanie pracownikom odbycia szkolenia to delikatna sprawa, zwłaszcza gdyby miało się ono odbyć po godzinach pracy lub w weekend. Zazwyczaj przyjmuje się, że pracodawca nie powinien zmuszać do wzięcia udziału w szkoleniu, jeśli konieczność jego odbycia nie wynika np. z przepisów powszechnych.Pracownik musi stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy (art. 100 § ...

  Prawa i obowiązki pracownika 03.12.2014
  L-4 prawa i obowiązki pracownika
  Zwolnienie lekarskie (L-4) otrzymujemy, gdy jesteśmy niezdolni do pracy. W tym okresie mamy nie tylko prawa, ale także obowiązki. Warto je poznać, aby nie wpaść w tarapaty, nie narazić się szefowi lub urzędnikom ZUS.Zwolnienie lekarskie wystawia się na drukach ścisłego zarachowania. Jest ono z jednej strony usprawiedliwieniem nieobecności w pracy, a z drugiej stanowi podstawę do wypłacenia ...

  Prawa i obowiązki pracownika 09.09.2014
  Nie można wstecznie zmienić zasad wynagradzania na niekorzyść
  Zmiana warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, bez względu na to, czy następuje w drodze wypowiedzenia, czy porozumienia, może wywierać wpływ na treść stosunku pracy tylko na przyszłość od daty, w której wypowiedzenie lub porozumienie zmieniające uzyskało skuteczność - tak orzekł SN w wyroku z 9 stycznia 2013 r.Zmiana zasad wynagradzania pracownika na jego niekorzyść ...

  Prawa i obowiązki pracownika 03.09.2014
  Zakres obowiązków pracownika - lepiej nie dołączać go do umowy o pracę
  Pisemne zakresy obowiązków są tworzone, aby wskazać pracownikom, jakie konkretnie są ich zadania służbowe. Ale lepiej gdy wykaz czynności stanowi odrębny dokument, a nie integralną część umowy o pracę, gdyż wtedy łatwiej go w razie potrzeby zmienić. W przeciwnym wypadku każda zmiana w zakresie obowiązków wiąże się z koniecznością zawarcia z pracownikiem porozumienia zmieniającego.Przepisy ...

  Prawa i obowiązki pracownika 02.09.2014
  Subiektywne odczucia pracownika to za mało na mobbing
  Trudno za nękanie (dokuczanie, dręczenie) uznać delegowania pracownika do nowego miejsca pracy i związanych z tym uciążliwości, skoro odbyło się ono za jego zgodą, którą wyraził dobrowolnie, zdając sobie sprawę, że z uwagi na zmiany organizacyjne u pracodawcy nie ma dla niego pracy w dotychczasowym miejscu pracy. Tak orzekł SN w lutowym wyroku z 2014 r (I PK 165/13).Samo poczucie ...

  Prawa i obowiązki pracownika 29.07.2014
  Czasowe powierzenie innej pracy jest możliwe bez zmiany umowy
  Szczególne potrzeby pracodawcy, maksymalnie 3-miesięczny okres, stanowisko zgodne z kwalifikacjami i co najmniej takie samo wynagrodzenie – to warunki, pod jakimi pracodawca może czasowo powierzyć inną pracę pracownikowi bez konieczności zmiany umowy o pracę.Nie każda zmiana warunków pracy lub płacy musi wiązać się z wypowiedzeniem lub porozumieniem zmieniającym. W przypadkach uzasadnionych ...

  Prawa i obowiązki pracownika 29.07.2014
  W wybór społecznego inspektora pracy sąd nie będzie ingerował
  Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy, ponieważ wybór ten nie podlega żadnej kontroli zewnętrznej- postanowienie Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11.Pracodawca nie może żądać przed sądem pracy unieważnienia wyboru konkretnego pracownika na społecznego inspektora pracy. Jeśli jednak uzna te wybór ...

  Prawa i obowiązki pracownika 18.07.2014
  Opis stanowiska pracy może zastąpić zakresy obowiązków pracowników
  Można wręczać wszystkim pracownikom zakresy czynności. Ale czasem wygodniej jest stworzyć opis stanowiska pracy i zapoznawać z nim pracowników. Nawet jeśli pracodawca nie rezygnuje z zakresów obowiązków pracowników, opisy stanowisk pracy mogą bardzo mu się przydać. Opis stanowiska pracy nie jest dokumentem obowiązkowym. Niemniej jednak często okazuje się bardzo przydatny. Może bowiem ...

  Prawa i obowiązki pracownika 06.06.2014
  Za naruszenie klauzuli poufności wynagrodzeń nie zawsze można ukarać
  Przekazanie przez pracownika innym pracownikom danych objętych tzw. klauzulą poufności wynagrodzeń w celu przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i przejawom dyskryminacji płacowej nie może stanowić podstawy rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy - orzekł SN w wyroku z 26 maja 2011 r. (II PK 304/10).Nie jest naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa ujawnienie współpracownikom ...