Wszystkie artykuły

  Procedura administracyjna 18.08.2012
  Jak działa Rejestr Świadectw Pochodzenia na rynku energii
  Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych został uruchomiony na początku października 2005 roku. Główną funkcją tego systemu, który zapewnia odpowiednią przejrzystość i tym samym bezpieczeństwo przyszłego obrotu prawami majątkowymi, opartymi na świadectwach pochodzenia nośników jest wsparcie dla producentów energii. Dzięki rejestrowi, ...

  Procedura administracyjna 18.08.2012
  Jakie funkcje spełnia Urząd Regulacji Energetyki
  Urząd Regulacji Energetyki spełnia bardzo istotne zadania w kreowaniu i nadzorowaniu zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju. Jednocześnie kompetencje prezesa URE dotyczą działań, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie produkcji i dystrybucji nośników energii. Oprócz bezpiecznego i efektywnego obrotu nośnikami energii, Urząd Regulacji Energetyki ...

  Proces inwestycyjny 18.08.2012
  Gaz łupkowy: miliard złotych na badania w Polsce
  Prace badawcze w polskich przedsiębiorstwach, które zajmą się rozwojem technologii eksploatacji gazu łupkowego, mają zostać dofinansowane kwotą 1 mld zł. Zgodnie z harmonogramem, program inwestycyjny będzie realizowany w latach 2012-2022, a nabór wniosków i rozstrzygnięcie konkursów przewidziano na lata 2012-2013. Środki na dofinansowanie rozwoju technologii - w kwocie 250 mln zł - ...

  Procedura administracyjna 18.08.2012
  Jak uzyskać świadectwo pochodzenia energii
  Świadectwo pochodzenia energii jest dokumentem, który poświadcza wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej na podstawie koncesjonowanych źródeł odnawialnych lub kogeneracji (jednoczesna produkcja energii i ciepła). Jest wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy określonych nośników. Wydając świadectwo pochodzenia energii, prezes ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 17.08.2012
  Energia jądrowa: sojusz na rzecz budowy elektrowni w Polsce
  Strategia polskiego rządu zakłada wybudowanie przez Polską Grupę Energetyczną dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy około 6 000 MW. Zgodnie z takim scenariuszem – uwzględnionym w planach rozwoju PGE na lata 2012-2035 - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego siłowni nastąpi po 2020 roku. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną, KGHM, Tauronem i Eneą ...

  Procedura administracyjna 17.08.2012
  Jak wygląda handel uprawnieniami do emisji CO2
  Rynek uprawnień do emisji CO2, prowadzony przez Towarową Giełdę Energii jest elementem całego systemu obrotu uprawnieniami, skupiającego nie tylko handel na rynku krajowym, ale też transakcje dokonywane na obszarze Wspólnoty Europejskiej. System, opierający się na transakcjach spotowych, czyli natychmiastowych ruszył u nas w połowie września 2006 roku. Zgodnie z harmonogramem, notowania ...

  Proces inwestycyjny 17.08.2012
  Czas na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii
  Nowe przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku przyczynią się do zdecydowanego wzrostu znaczenia tego segmentu rynku w stosunku tradycyjnych metod produkcji nośników energetycznych z wykorzystaniem przerobu surowców kopalnych. Na znaczeniu zdecydowanie zyskają niszowe dotąd segmenty energetyki wiatrowej, słonecznej czy też wodnej. ...

  Proces inwestycyjny 16.08.2012
  Kontrakty terminowe na dostawę energii elektrycznej
  Dzięki wprowadzonym przez Towarową Giełdę Energii kontraktom terminowym na dostawę energii elektrycznej, możliwe jest wyznaczenie cen nośników w dłuższym terminie. W przypadku transakcji dokonywanych na platformie TGE jest to nawet horyzont trzyletni, który pozwala przedsiębiorstwom elastycznie dopasować się do sytuacji rynkowej. Chodzi tutaj szczególnie o możliwość reagowania odnośnie ...

  Proces inwestycyjny 16.08.2012
  Ryzyko inwestycji w kontrakty na dostawę energii elektrycznej
  Rynek kontraktów terminowych na dostawę energii elektrycznej podlega istotnym czynnikom ryzyka, które wiążą się ze specyfiką inwestowania w tym segmencie. Dlatego tak ważne jest, aby inwestorzy mieli pełną świadomość podejmowanych działań i związanych z tym dosyć ryzykownych operacji finansowych. Pierwszym ważnym elementem jest tutaj ryzyko rynkowe, które wynika ze zmiany kursów, ...

  Proces inwestycyjny 16.08.2012
  Jak wygląda obrót prawami majątkowymi na rynku energii
  Obrót prawami majątkowymi wynikającymi z tzw. świadectw pochodzenia prowadzony jest przez Towarową Giełdę Energii. Jest to system, którego główne zadanie polega na wsparciu producentów działających na rynku źródeł odnawialnych (OZE) i kogeneracji, czyli procesu jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowniach.Dzięki wymianie handlowej ...