Wszystkie artykuły

  PIT 25.07.2012
  Dochody z nieujawnionych źródeł
  W pewnych okolicznościach organy podatkowe mogą do dochodów zastosować stawkę sankcyjną. Stawka podatku dochodowego w wysokości 75 proc. dotyczy bardzo nielicznej grupy podatników, którzy nie chcą lub nie mogą ujawnić źródła, z którego pochodzą niektóre czy wszystkie ich dochody. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

  PIT 25.07.2012
  Obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy
  Podatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do samodzielnego obliczenia i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy. Jednak co niezwykle istotne obowiązek ich wpłaty nie powstaje wraz z osiągnięciem pierwszego dochodu.Zaliczkę na podatek wyliczają od kwoty osiągniętego dochodu – po pomniejszeniu go o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów ...

  PIT 25.07.2012
  Działalność gospodarcza a umowa zlecenie
  Niejednokrotnie zdarza się, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawierają umowy zlecenia na wykonanie określonych prac poza prowadzoną działalnością. Jednak przy ich zawieraniu należy zachować szczególną ostrożność, bowiem wykonane czynności mogą zostać uznane za wykonane w ramach działalności.Zaliczenie przychodów z umowy o dzieło do przychodów z działalności ...

  PIT 20.07.2012
  Zawieszenie działalności a koszty
  Z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Powody zawieszenia mogą być różne zarówno finansowo jak i na sezonowość prowadzonej działalności. Po zawieszeniu prowadzenia działalności powstaje problem jak rozliczyć wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych długoterminowych umów, takich jak np. umowy leasingu czy dzierżawy. Zgodnie ...

  PIT 20.07.2012
  Zus osoby współpracującej
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą maja prawo do obniżenia kwoty podatku dochodowego o kwotę tej składki - nie przekraczającej 7,75% podstawy wymiaru. Jednak podatnicy mają wątpliwości czy można odliczyć składkę zdrowotną którą odprowadzają do ZUS z własnych środków za osoby z nimi współpracujące przy prowadzeniu tej działalności. W myśl art. 27b ust. 2 ustawy o ...

  PIT 20.07.2012
  Powstanie nadpłaty w podatkach
  Podatek jest nadpłacony, gdy podatnik jest zobowiązany do świadczenia z tytułu określonego podatku, lecz kwota faktycznie uiszczona jest wyższa od kwoty należnej. Natomiast podatek jest uiszczony nienależnie, gdy podatnik dokonuje zapłaty określonej kwoty pieniężnej, mimo, że nie jest do tego zobowiązany. Niezwykle istotne jest określenie prawidłowego momentu powstania jej.Przepisy ...

  PIT 20.07.2012
  Koszty pracownicze a nieodpłatne świadczenie
  Pracodawcy jako płatnicy są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym pracownikom. Jednym z elementów uwzględnianych przy obliczaniu jej wysokości są miesięczne ryczałtowe koszty uzyskania przychodu przysługujące podatnikowi. Problem powstaje w sytuacji gdy pracownik nie otrzymał wynagrodzenia a jedynie świadczenie niepieniężne. ...

  PIT 20.07.2012
  Biegli sądowi a zaliczka na podatek
  Biegli sadowi niezwykle często prowadzą działalność gospodarczą. Powstaje wówczas problem jak należy zakwalifikować czynności przez nich wykonywane na zlecenie sądu. Czy należy je zakwalifikować do działalności osobistej czy też gospodarczej.Zgodnie z treścią art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której ...

  PIT 20.07.2012
  Przychody z działalności gospodarczej
  Na gruncie ustawy o PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co ważne, u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony ...

  PIT 20.07.2012
  Zatrudnienie cudzoziemca
  Coraz częściej firmy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, z uwagi na braki wykwalifikowanego personelu. Jednak zatrudnienie osoby z zagranicy wymaga dopełnienia szeregu obowiązków w tym określenia jego rezydencji podatkowej. Zatrudniając w firmie cudzoziemca, w pierwszej kolejności trzeba ustalić gdzie ma on rezydencję podatkową. Od niej zależy bowiem, czy uzyskiwane przez niego ...